Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Magnus Holmén

Professor i innovationsvetenskap, inriktning industriell organisation, på Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.

Med siktet inställt på att stärka Högskolans innovationsforskning

När Magnus Holmén vid årsskiftet tillträder som professor i innovationsvetenskap, inriktning industriell organisation, vid Högskolan i Halmstad, har han ett tomt, vitt ark framför sig som ska fyllas. Professuren är helt ny för Högskolan och medför såväl möjligheter som utmaningar.

– Det innebär bland annat att jag får vara med från början och skapa en agenda för forskningsområdet innovation. Ambitionen är bland annat att fördjupa den vetenskapliga förankringen kring innovationsforskningen vid Högskolan samt att vidareutveckla existerande samarbeten med företag i regionen, säger han.

Affärsmodeller för innovationer avgörande

Fram till och med år 2013 är Magnus Holmén docent vid avdelningen för innovationsteknik, Teknikens ekonomi och organisation, vid Chalmers tekniska högskola, samt kopplad till Center for Business Innovation (CBI). Hans forskningsområde handlar i dagsläget främst om affärsmodellsinnovation, och detta är också ett ämne som han har för avsikt att forska vidare kring inom ramen för sin nya professur vid Högskolan.

– Jag har alltid varit intresserad av förändringsprocesser inom industrin och affärsmodellsinnovationer är ett väldigt hett forskningsämne just nu. I dag är det inte bara produkten som företagen tjänar pengar på utan även hur de omformulerar sina affärsmodeller – förmågan att göra detta avgör huruvida företagen blir framgångsrika eller inte.

– Som en följd av globaliseringen både kan och även tvingas företag ta fler beslut kring utformningen av sina affärsmodeller än tidigare, säger Magnus Holmén.

Vill förstå företagens ekosystem

Ett annat intresseområde är hur man bättre ska kunna förstå och analysera den bredare ekonomiska och institutionella kontexten för innovationer.

– Generellt handlar det om hur företag organiserar sig på en marknad. I forskningen handlar det inte bara om att förstå företagen och deras affärsmodeller, man måste även förstå systemet i vilket de är verksamma – industristruktur, population, och inte minst deras kund- och underleverantörsrelationer, säger han. Hur ett företag formar – och formas av – sitt ekosystem är helt avgörande för huruvida de blir framgångsrika och överlever eller ej.

Vill kombinera ekonomi och teknik

– Jag har alltid varit intresserad av båda världarna, både för att jag tycker att man inom akademin ska röra på sig, men också för att jag har velat sammanföra världarna ekonomi och teknik.

Efter att ha tagit sin grundexamen fick han en doktorandtjänst vid Chalmers. Hans huvudsakliga forskningsområde gällde framväxten av regionala system inom vissa teknikområden – hur olika aktörer experimenterar inom framväxande kunskapsområden både på regional och internationell nivå.

När Magnus Holmén var färdig med sin doktorsavhandling arbetade han med olika projekt och fun-derade själv på att starta eget i stället för att satsa på en akademisk karriär. Parallellt med planerna på att starta företag sökte han, på vinst och förlust, en forskartjänst vid Australian National University i den australiensiska huvudstaden Canberra – och fick den.

– Tjänsten var tidsbestämd till fyra år och gick i grova drag ut på att göra en analys av Australiens innovationssystem. Australien tillhör västvärlden, men med större närhet till Asien, vilket skapar väldigt annorlunda förutsättningar om man jämför med länder som till exempel Sverige. Man har täta kontakter med länder som bland annat Indonesien och Kina. Den inhemska industrin är väldigt liten medan tjänstesektorn är stark.

Det Magnus Holmén framför allt slogs av under åren i Australien, var skillnaderna i utbildningssystemen.

– I Australien är universiteten mer ”företagsaktiga”, de konkurrerar i större utsträckning med varandra än vad europeiska lärosäten gör när de ska attrahera studenter. Det jag såg och upplevde ledde mig bland annat till att ihop med kolleger skriva en bok, ”Learning to compete in European Universities”.

Mål: göra Högskolan framstående inom innovationer

– Jag hoppas kunna vara en av de drivande krafterna inom innovationsområdet och hoppas att vi inom kort kan påbörja ett par forskningsprojekt här. Så småningom är ambitionen också att få ett par nya doktorander knutna till mig.

Text: HANNA JOHANSSON

Bild: IDA LÖVSTÅL

Magnus Holmén föddes 1967 i Masthugget i Göteborg. 1993 tog han civilingenjörsexamen elektroteknik, inriktning teknisk matematik vid Chalmers tekniska högskola. Parallellt med ingenjörsstudierna studerade han på Handelshögskolan i Göteborg.

År 2001 disputerade han på sin avhandling ”Emergence of Regional Actor Systems: Generic Technologies and the Search for Useful or Saleable Applications”.

År 2002 blev Magnus Holmén anställd som ”research fellow” på Australian National University i Canberra. År 2008 blev Magnus Holmén docent vid Chalmers, och hösten 2013 utnämndes han till professor i innovationsvetenskap inriktning industriell organisation vid Högskolan i Halmstad.

Sidan uppdaterad 2018-02-26