Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Lars-Gunnar Franzén

Professor i kemi inriktning biokemi, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap. Utnämnd 2000.

Växtbiokemi – fotosyntes och cellandning

Energiomvandling hos växter och alger

Lars-Gunnar Franzén har under hela sin forskarkarriär studerat energiomvandling, det vill säga fotosyntes och cellandning, i växter och alger. Hans forskning har omfattat två olika aspekter av energiomvandling, dels biogenes av organeller, dels fotosyntesens ljusreaktioner. I forskningen används metodik både från biokemi och från molekylärbiologi.

– Fotosyntes och cellandning äger rum i organeller som är avgränsade utrymmen i cellen, och som kallas kloroplaster respektive mitokondrier. Mitokondrier finns också hos djur. De flesta proteiner som ska fylla sin funktion inne i en organell tillverkas utanför organellen och måste därefter transporteras in i den, förklarar Lars-Gunnar Franzén.

Adresslapp hjälper proteinet att hitta rätt

För att proteinet ska hamna på rätt plats i cellen tillverkas det med en förlängning kallad presekvens. Denna fungerar som en "adresslapp" och känns igen av receptorer på organellens yta, varefter proteinet kan transporteras in i organellen.

– I den ena delen av min forskning, biogenes av organeller, har jag studerat hur dessa adresslappar ser ut och hur de kan styra ett protein till kloroplast eller mitokondrie.

Proteiner med funktion i fotosyntesens ljusreaktioner

Inom sitt andra forskningsområde, fotosyntesens ljusreaktioner, har Lars-Gunnar Franzén studerat vilket funktion kloroplastproteiner fyller när de har transporterats in i kloroplasten. Forskningen handlar om strukturen hos några av de proteiner som bygger upp fotosystem I, ett av de två fotosystem deltar i omvandlingen av ljusenergi till kemisk energi, och om hur dessa proteiner växelverkar med varandra och med andra proteiner. Målsättningen är att få en mer detaljerad bild av hur fotosyntesen går till.

– Min forskning är grundforskning och syftar inte direkt på tillämpningar, men på längre sikt kan bättre kunskaper om fotosyntesen komma till användning inom växtförädlingen, berättar Lars-Gunnar Franzén.

Lars-Gunnar Franzén föddes 1957 i Kållered. Efter kemistudier vid Göteborgs universitet, disputerade han i biokemi vid samma lärosäte 1987. Han var postdoktorstipendiat vid Genèves universitet 1987–89. Därefter var Lars-Gunnar Franzén forskarassistent vid Stockholms och Göteborgs universitet. Han blev docent i biokemi vid Stockholms universitet 1992. År 1998 anställdes han som lektor i kemi vid Högskolan i Halmstad och utnämndes där till professor år 2000.
Sidan uppdaterad 2018-02-26