Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2014-06-25. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Avtalet i DiVA

Avtal för elektronisk publicering

§ 1 Lärosätets åtaganden

Lärosätet åtar sig att publicera och långsiktigt lagra Författarens Arbete i digital form på lärosätets webbplats. Lärosätet skall med tillgängliga medel skydda det sålunda publicerade Arbetet från ändringar av obehöriga.

§ 2 Lärosätets rättigheter

Lärosätet äger rätt att, helt eller delvis, överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal till tredje part.

§ 3 Syfte med publicering

Publiceringen skall ske för lärosätets forsknings-, utbildnings- och biblioteksverksamhet och ej för kommersiella ändamål.

§ 4 Författarens åtaganden mm

Författaren åtar sig att lämna Arbetet i elektronisk form i enlighet med de instruktioner som Lärosätet lämnar. Författaren ansvarar för att han/hon är upphovsman till Arbetet och har erforderliga upphovsrättsliga medgivanden vad gäller i Arbetet eventuellt ingående bilder mm som har annan upphovsman samt att han/hon har rätt att disponera över Arbetet för publicering i digital form. Publiceringen ger inte författaren rätt till ersättning.

§ 5 Författarens överlåtelse

Överlåtelse av upphovsrätten till Arbetet skall inte inverka på Lärosätets rätt enligt detta avtal. Överlåtelsen medför inga inskränkningar i Författarens rätt att använda sitt verk.

§ 6 Avtalets giltighet

Detta avtal gäller till dess uppsägning sker. Lärosätet har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om det framkommer att Författaren inte är upphovsman till Arbetet eller saknar erforderliga medgivanden enligt § 4.

§ 7 Force majeure

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i omständighet som ligger utanför parts kontroll och som han inte kunnat förutse och vars menliga inverkan han inte rimligen kunnat undanröja. Så snart hindret upphört skall förpliktelsen fullföljas på avtalat sätt.

§ 8 Avtalets ikraftträdande

Detta avtal gäller omedelbart efter Författarens godkännande.

Sidan uppdaterad 2014-06-25