Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-04-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Praktiska exempel på informationskompetens i undervisningen

Här presenterar vi några exempel på studieuppgifter som belyser olika delar av informationssökning. Med dessa exempel vill vi ge dig som lärare idéer om hur du kan integrera moment som utvecklar studenternas informationskompetens i din undervisning.

Uppgifterna kan självklart justeras så att de passar ämnesinriktning och studienivå på din kurs. Ta gärna kontakt med biblioteket via helpdesklänk till annan webbplats om du vill veta mer.

Få kännedom om tidskrifter inom ett visst ämne


Efter uppgiften förväntas studenten ha kännedom om viktiga tidskrifter inom ämnesområdet, kunna använda bibliotekets tidskrifter i såväl tryckt som elektronisk form och kunna kritiskt granska och bedöma dessa.

Studenterna får en inlämningsuppgift, där uppdraget är att analysera 4 tidskrifter. Dessa väljs från en lista som läraren sammanställt över ett urval kända tidskrifter inom ämnet. Det är en blandning av svenska och utländska tidskrifter, vetenskapliga och populärvetenskapliga, tryckta och elektroniska. Studenterna får instruktioner om hur de letar upp tidskrifterna via bibliotekets tidskriftslista. I analysen ska de granska tidskriftens tematiska/teoretiska fokus, målgrupp, redaktion samt ta ställning till om tidskrifterna innehåller artiklar som de skulle ha användning för själva.

Vad är en vetenskaplig tidskrift och en vetenskaplig artikel?

Efter uppgiften förväntas studenten förstå vad en vetenskaplig tidskrift och en vetenskaplig artikel är, kunna använda bibliotekets tidskrifter i såväl tryckt som i elektronisk form, kunna kritiskt granska och bedöma tidskrifter och artiklar.

Läraren ger inledningsvis studenterna i uppgift att läsa fem kapitel ur Backmans ”Rapporter och uppsatser”. Kort därefter får de undervisning på biblioteket, där en bibliotekarie visar hur man söker fram vetenskapliga tidskrifter inom ett specifikt ämne. Tre för ämnesområdet viktiga tidskrifter studeras gemensamt. Studenterna väljer sedan gruppvis ut en tidskrift som de granskar enligt följande kriterier, tidskriftens fokus och målgrupp, redaktionell sammansättning, utgivningsfrekvens, tillämpning av peer review. De studerar även en orginalartikel ur tidskriften för identifiera de delar som ska finnas med i en sådan, samt formulerar en bibliografisk referens till artikeln. Uppgiften avslutas med ett seminarium där studenterna muntligt presenterar sin granskning av tidskrift och artikel för läraren.

Känna igen olika typer av vetenskapliga publikationer och skriva referenser

Efter uppgiften förväntas studenten kunna urskilja olika dokumenttyper, kunna beskriva vetenskaplig kommunikation och publicering, behärska sökteknik, hantera referensteknik.

Läraren tilldelar studenterna ett ämne som de ska hitta information om i olika sorters publikationer, vetenskaplig artikel, review artikel, teoretisk artikel, forskningsrapport, konferenspaper, avhandling och bokkapitel. På biblioteket får de undervisning om vetenskaplig publicering, primär- och sekundärlitteratur, databaser och sökteknik. Studenterna genomför sina sökningar och lämnar en skriftlig redovisning till läraren innehållande fullständiga referenser till varje publikationstyp samt en diskussion om skillnaderna mellan dessa.

Söka fram en vetenskaplig artikel för ett visst ämne

Efter uppgiften förväntas studenten kunna orientera sig i utbudet av databaser med utgångspunkt från bibliotekets hemsida, behärska generell sökmetodik, kunna kritiskt granska och bedöma informationsresurser.

Studenterna får i uppgift av sin lärare att söka fram varsin vetenskaplig artikel inom ett ämne som väljs fritt inom vissa ramar. På biblioteket får de undervisning om källkritik, vad en vetenskaplig tidskrift är, ämnesrelevanta databaser, Google scholar samt grundläggande sökteknik. Studenterna söker själva fram en artikel som de skriftlig analyserar och presenterar för läraren.

Undervisning i informationssökning i samband med uppsats

Efter uppgiften förväntas studenten: kunna identifiera och namnge för ämnet relevanta sökkällor, behärska sökteknik, kunna analysera och motivera sin sökstrategi, t.ex, val av sökord, val av källor och sökresultat.

Läraren kontaktar sin kontaktbibliotekarie och beställer undervisning som vanligtvis omfattar 2 lektionstimmar. Vid beställningen diskuteras lämplig tidpunkt och innehåll för undervisningen. Bibliotekarien ger studenterna en översikt över relevanta informationskällor såsom bibliotekskataloger, tryckta bibliografier, databaser och förklarar hur man avgör var man ska söka. Sökteknik och hur man utvärderar sökresultaten diskuteras. Studenterna får även göra egna sökövningar.

Sidan uppdaterad 2018-04-26