Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-12-21. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Kurs i informationssökning

Generell målsättning för kursen

Målsättningen för högskolebibliotekets kurser i informationssökning är att verka för en höjd kompetens hos studenter, lärare och forskare inom områdena informationsutnyttjande och kunskapsorganisation.Informationskompetens är förmågan att:

 • identifiera ett informationsbehov
 • kunna söka och finna den information man behöver
 • granska och kritiskt värdera information
 • tillägna sig den nya informationen
 • kunna tillämpa ny information

Biblioteket har ambitionen att nå alla kategorier av studenter med en grundkurs och en fördjupningskurs. Undervisningen sker i mindre grupper i bibliotekets lektionssal.

Kurserna är avgiftsbelagda, 400 SEK/lektionstimme, och beställs av ämnesansvarig lärare.

Utbildningen planeras i nära samarbete mellan bibliotekets kursansvariga och lärare, så att kunskapsmomentet kan sättas in i ett relevant utbildningssammanhang, t. ex. inför uppsatsskrivande eller examensarbete.

Grundkurs

Mål: att ge grundläggande färdigheter i informationssökning.

Studenten skall efter genomgången kurs:

 • känna till och kunna använda sig av bibliotekets service
 • kunna söka i bibliotekets katalog och LIBRISlänk till annan webbplats
 • behärska generell sökmetodik
 • kunna urskilja olika dokumenttyper
 • kunna orientera sig i utbudet av databaser med utgångspunkt från bibliotekets hemsida
 • känna till Internet som informationsresurs

Vid kurstillfället varvas teori med egna sökövningar.

Kurstid: 2-3 lektionstimmar

Fördjupningskurs

Mål: kursen skall ge fördjupade kunskaper i hur man söker litteratur och information för vetenskaplig kunskapsutveckling. Kursen skall förbereda studenten för ett eget informationsutnyttjande i samband med examensarbete och framtida yrkesverksamhet varför utbildningen bör ske i samband med uppsatsskrivande eller projektarbete.

Studenten skall efter genomgången kurs:

 • förstå hur informationen är organiserad och hur den återvinns
 • kunna använda bibliotekets tidskrifter såväl i tryckt som i elektronisk form
 • kunna utnyttja för ämnet relevanta databaser
 • kunna genomföra egna informationssökningar
 • känna till hur dokumenten anskaffas
 • kunna kritiskt granska och bedöma informationsresurser

Kursen anpassas efter studenternas studienivå och ämnesinriktning. Teori och praktiska övningar varvas under kurserna.

Kurstid: 2-3 lektionstimmar

Övriga kurser

Utöver dessa undervisningstillfällen kan biblioteket även erbjuda skräddarsydda kurser, t. ex. för forskare och lärare.

Sidan uppdaterad 2016-12-21