Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-02-17. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Låneregler

Service och regler på Högskolebiblioteket i Halmstad

Allmänt

Högskolebiblioteket i Halmstad är ett offentligt bibliotek, öppet för alla.

Bibliotekets öppettider, adress, kontaktinformation, avgifter och låneregler anslås i biblioteket och på bibliotekets webbplats.

Låntagare förbinder sig att följa bibliotekets regler.

Elektroniska medier

Som besökare är du välkommen att använda bibliotekets alla elektroniska medier, t.ex. databaser och tidskrifter.

Användare är skyldiga att respektera licensvillkoren. Utskrift och nedladdning av artiklar ur tidskrifter och andra källor får endast göras för personligt och ickekommersiellt studie- eller forskningssyfte.

Datorer och grupprum

Bibliotekets publika datorer och grupprum är i första hand till för studenter och forskare. För att kunna boka grupprum ska man vara registrerad som studerande eller anställd vid Högskolan i Halmstad. Man kan boka ett tillfälle om två timmar i taget.

Lånekort

För att kunna låna krävs att man uppvisar ett lånekort utfärdat av Högskolebiblioteket.

Alla som fyllt 18 år får låna och lånekort utfärdas mot uppvisande av legitimation.

För student eller anställd vid Högskolan i Halmstad registreras personal- respektive studentlegitimation som lånekort. För att aktivera kortet ska man besöka biblioteket.

Lånekortsförbindelse ska undertecknas av låntagaren.

Lånekortet är en värdehandling och förlust av kortet ska omedelbart anmälas till biblioteket så att det kan spärras.

Låntagaren ansvarar för att personliga uppgifter (namn, adress och även e-postadress) är aktuella. Uppdatering kan göras direkt på bibliotekets webbplats.

Låntagaren är personligt ansvarig för sina lån och ansvarig för att lånekortet inte används av obehörig.

Låntagaren är skyldig att hålla sig uppdaterad om gällande låneregler.

Hantering av personuppgifter

Alla som vill bli låntagare på biblioteket vid Högskolan i Halmstad måste lämna några uppgifter om sig själva. Uppgifterna biblioteket behöver samla in är namn, personnummer, adress, telefonnummer samt e-postadress.

Låntagaren kan uppdatera dessa uppgifter själv, förutom personnummer, när förändringar sker. Uppgifterna kommer att användas för att hantera de lån du gör på biblioteket.

Uppgifterna kommer att vara åtkomliga för bibliotekets personal. I händelse av fakturering av ej återlämnat material, kommer även högskolans ekonomiavdelning ges tillgång till uppgifterna. Vid utebliven betalning av faktura kommer uppgifterna lämnas vidare till upphandlat inkassoföretag.

Uppgifterna kommer att lagras i ett låneregister som är kopplat till en databas med lagring på lokal server inom högskolans interna nätverk. När låntagaren inte längre anses vara aktiv behålls uppgifterna i 2 år, sedan gallras de bort.

Låntagaren kan när som helst meddela att vederbörande inte vill vara låntagare längre. Lånekontot kan då raderas, förutsatt att inga aktiva lån eller avgifter finns hos biblioteket.

För ytterligare information: http://www.hh.se/omwebbplatsen/behandlingavpersonuppgiftervidhogskolanihalmstad.6172.htmllänk till annan webbplats

Lånetider

Låntagare förbinder sig att återlämna lånade böcker vid lånetidens utgång och låntagaren är fullt ansvarig för böckerna tills de anlänt till biblioteket.
Kurslitteratur utlånas i 14 dagar, övrig litteratur 28 dagar. Lånetiden för spelfilm är 7 dagar. Lånet kan förlängas om ingen annan låntagare står i kö. Omlån kan göras efter 12 dagar (för spelfilmer gäller 4 dagar) enklast via bibliotekets webbplats, men kan också göras i lånedisken, via telefon eller e-post. Man kan genom fortlöpande omlån behålla lånet i maximalt två år om det inte efterfrågas av andra. Efter 2 år är låntagare skyldiga att återlämna materialet och om man så önskar får man låna på nytt.

Utlånat material kan reserveras.

Reserverat – undanställt material ska avhämtas inom 5 dagar.

Påminnelser

Biblioteket förbinder sig inte att skicka ut påminnelser, utan gör det endast som en service. Påminnelser skickas med e-postadress, två dagar före lånetidens utgång och det gäller endast dem som lämnat sin e-postadress till biblioteket.

Krav

Krav skickas ut dagen efter förfallodagen.

Efter en vecka skickas ytterligare ett krav.

Om lånet ej förlängs eller återlämnas inom ytterligare en vecka spärras låntagaren till dess att lånet förlängs/återlämnas och förseningsavgiften betalas.

Avgifter

För kurslitteratur påförs en förseningsavgift med 20kr per dag och bok (max 100kr). För övrig litteratur påförs en förseningsavgift på 30kr per bok vid andra kravet.

Om materialet inte återlämnas skickas en faktura till låntagaren på materialets kostnad samt en administrativ avgift på 150 kr. Den administrativa avgiften kvarstår att betala även om materialet återlämnas efter fakturans utskick.

Obetalda skulder lämnas till inkasso.

Låntagaren är ersättningsskyldig för material som skadas under utlåningstiden. Det är inte tillåtet att skriva eller stryka under i bibliotekets böcker. Skadat material tillhör biblioteket även efter ersättning.

Låntagare är ersättningsskyldiga enligt bibliotekets värdering av materialet.

Ej hemlån

Referenslitteratur, tidningar och tidskrifter lånas inte ut utan får studeras på plats under bibliotekets öppettider. Böckerna i Hallandssamlingen är normalt ej till hemlån, om inte dubbletter finns.

Fjärrlån

För beställning av material från andra bibliotek gäller särskilda regler. Biblioteket förmedlar fjärrlån till studenter, forskare, anställda vid Högskolan i Halmstad samt studenter vid andra svenska lärosäten. Allmänheten hänvisas till närmaste folkbibliotek för beställning av fjärrlån!

Talböcker

För talböcker gäller särskilda låneregler.

Viktigt

Uppgift om enskild persons lån, beställningar och reservationer lämnas ej ut enligt Sekretesslagen 9 kap 22§ (SFS 1980:100).

Sidan uppdaterad 2019-02-17