Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-02-25. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Låneregler

Service och regler på Högskolebiblioteket i Halmstad

Allmänt

Högskolebiblioteket i Halmstad är ett offentligt bibliotek, öppet för alla.

Bibliotekets öppettider, adress, kontaktinformation, avgifter och låneregler anslås i biblioteket och på bibliotekets webbplats.

Låntagare förbinder sig att följa bibliotekets regler.

Elektroniska medier

Som besökare är du välkommen att använda bibliotekets alla elektroniska medier, t.ex. databaser och tidskrifter.

Användare är skyldiga att respektera licensvillkoren. Utskrift och nedladdning av artiklar ur tidskrifter och andra källor får endast göras för personligt och ickekommersiellt studie- eller forskningssyfte.

Datorer och grupprum

Bibliotekets publika datorer och grupprum är i första hand till för studenter och forskare. För att kunna boka grupprum ska man vara registrerad som studerande eller anställd vid Högskolan i Halmstad. Man kan boka ett tillfälle om två timmar i taget.

Lånekort

För att kunna låna krävs att man uppvisar ett lånekort utfärdat av Högskolebiblioteket.

Alla som fyllt 18 år får låna och lånekort utfärdas mot uppvisande av legitimation.

För student eller anställd vid Högskolan i Halmstad registreras personal- respektive studentlegitimation som lånekort. För att aktivera kortet ska man besöka biblioteket.

Lånekortsförbindelse ska undertecknas av låntagaren.

Lånekortet är en värdehandling och förlust av kortet ska omedelbart anmälas till biblioteket så att det kan spärras.

Låntagaren ansvarar för att personliga uppgifter (namn, adress och även e-postadress) är aktuella. Uppdatering kan göras direkt på bibliotekets webbplats.

Låntagaren är personligt ansvarig för sina lån och ansvarig för att lånekortet inte används av obehörig.

Låntagaren är skyldig att hålla sig uppdaterad om gällande låneregler.

Lånetider

Låntagare förbinder sig att återlämna lånade böcker vid lånetidens utgång.
Kurslitteratur utlånas i 14 dagar, övrig litteratur 28 dagar. Lånetiden för spelfilm är 7 dagar. Lånet kan förlängas om ingen annan låntagare står i kö. Omlån kan göras efter 12 dagar (för spelfilmer gäller 4 dagar) enklast via bibliotekets webbplats, men kan också göras i lånedisken, via telefon eller e-post. Man kan genom fortlöpande omlån behålla lånet i maximalt två år om det inte efterfrågas av andra. Efter 2 år är låntagare skyldiga att återlämna materialet och om man så önskar får man låna på nytt.

Utlånat material kan reserveras.

Reserverat – undanställt material ska avhämtas inom 5 dagar.

Påminnelser

Biblioteket förbinder sig inte att skicka ut påminnelser, utan gör det endast som en service. Påminnelser skickas med e-postadress, två dagar före lånetidens utgång och det gäller endast dem som lämnat sin e-postadress till biblioteket.

Krav

Krav skickas ut dagen efter förfallodagen.

Efter en vecka skickas ytterligare ett krav.

Om lånet ej förlängs eller återlämnas inom ytterligare en vecka spärras låntagaren till dess att lånet förlängs/återlämnas och förseningsavgiften betalas.

Avgifter

För kurslitteratur påförs en förseningsavgift med 20kr per dag och bok (max 100kr). För övrig litteratur påförs en förseningsavgift på 30kr per bok vid andra kravet.

Om materialet inte återlämnas skickas en faktura till låntagaren på materialets kostnad samt en administrativ avgift på 150 kr. Den administrativa avgiften kvarstår att betala även om materialet återlämnas efter fakturans utskick.

Obetalda skulder lämnas till inkasso.

Låntagaren är ersättningsskyldig för material som skadas under utlåningstiden. Det är inte tillåtet att skriva eller stryka under i bibliotekets böcker. Skadat material tillhör biblioteket även efter ersättning.

Låntagare är ersättningsskyldiga enligt bibliotekets värdering av materialet.

Ej hemlån

Referenslitteratur, tidningar och tidskrifter lånas inte ut utan får studeras på plats under bibliotekets öppettider. Böckerna i Hallandssamlingen är normalt ej till hemlån, om inte dubbletter finns.

Fjärrlån

För beställning av material från andra bibliotek gäller särskilda regler. Biblioteket förmedlar fjärrlån till studenter, forskare, anställda vid Högskolan i Halmstad samt studenter vid andra svenska lärosäten. Allmänheten hänvisas till närmaste folkbibliotek för beställning av fjärrlån!

Talböcker

För talböcker gäller särskilda låneregler.

Viktigt

Uppgift om enskild persons lån, beställningar och reservationer lämnas ej ut enligt Sekretesslagen 9 kap 22§ (SFS 1980:100).

Sidan uppdaterad 2015-02-25