Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-11-12. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Regler för examination

Examination innebär en bedömning av studentens prestationer och utgör underlag för betygssättning. Bedömningen sker genom ett eller flera skriftliga, muntliga och/eller praktiska prov.

Det ska i förväg och i god tid före examinationen stå klart för studenterna vilka krav som gäller. Examinationen ska präglas av rättssäkerhet, likabehandling och kvalitetssäkring och genomföras på ett sådant sätt att misstanke om jäv kan uteslutas. Examinationen ska utformas så att en individuell bedömning av studentens prestationer kan göras. Examinationsformerna ska framgå av kursplanen och studenterna ska vid kursstart informeras om vilken vecka examination äger rum.

För att få delta i prov ska studenten vara registrerad vid Högskolan i Halmstad.

Betyg

Enligt högskoleförordningen 6 kap, 18 § ska betyg sättas på en genomgången kurs, om inte annat är föreskrivet i kursplanen. Betyget beslutas av en av högskolan särskilt utsedd lärare (examinator). Enligt 19 § ska något av betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd användas, om inte högskolan föreskriver ett annat betygssystem.  

Utbildningsnämnden beslutar om annat betygssystem. Inom Högskolan i Halmstad används ett 4-gradigt siffersystem för högskoleingenjörsutbildningar samt ECTS-systemet med ett 7-gradigt bokstavssystem på internationella magisterutbildningar inom teknik.

Omprövning av betyg

Betyg kan inte överklagas, dvs. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut. Ett beslut om betyg som innehåller en uppenbar oriktighet till följd av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende, får enligt 26 § förvaltningslagen rättas, både till fördel och till nackdel för studenten. Ett sådant beslut om rättelse skall enligt 6 kap.23 § högskoleförordningen fattas av examinator. Berörda studenter bör få möjlighet att yttra sig.

Enligt högskoleförordningen kap 6, 24 § följer att om examinator finner att ett beslut om betyg är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, skall examinator ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt. En sådan ändring får enligt bestämmelserna inte innebära att betyget sänks. Omprövning skall ske på begäran av studenten eller om examinator av annan anledning uppmärksammar den uppenbara oriktigheten.

Studenter som vill framställa anmärkning mot rättning eller begära omprövning ska inte hämta ut sitt prov eller sin tentamen i original.

Om studenten i efterhand ändrar angivna svar eller examinators bedömning m.m. kan det medföra straffansvar enligt Brottsbalken, t.ex. för urkundsförfalskning.

Sidan uppdaterad 2018-11-12