Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-07-04. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Överklagande av beslut

När Högskolan fattar ett beslut som rör den enskilde studenten ska det framgå av beslutet om det kan överklagas och i så fall hur detta ska göras.

Till Överklagandenämnden för högskolan får följande beslut av en högskola överklagas:

  • beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå och beslut att inte göra undantag från behörighetsvillkoren i fall som avses i 7 kap. 3 § andra meningen eller 28 § andra stycket i högskoleförordningen,
  • beslut om tillgodoräknande av utbildning eller yrkesverksamhet,
  • avslag på en students begäran om befrielse från ett obligatoriskt utbildningsmoment,
  • beslut att dra in resurser för en doktorands utbildning enligt 6 kap. 37 § högskoleförordningen och beslut att en doktorand inte skall få tillbaka resurserna enligt 6 kap. 38 § högskoleförordningen,
  • avslag på en students begäran att få examensbevis eller kursbevis,
  • beslut att inte bevilja den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå anstånd med att påbörja studierna eller att få fortsätta sina studier efter studieuppehåll.

Disciplinära beslut kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Beslut att inte lämna ut allmän handling kan överklagas till kammarrätten.

Så går ett överklagande till

Ett beslut överklagas skriftligt. I överklagandet ska framgå vilket beslut det gäller och den ändring i beslutet som efterfrågas. Överklagandet sänds till myndighetschefen vid den myndighet som fattat beslutet (till rektor vid Högskolan i Halmstad). Högskolan prövar att överklagandet kommit in inom tre veckor från den dag då den överklagande fick del av beslutet och sänder därefter överklagandet vidare till den instans som ska fatta beslut gällande överklagandet.

Sidan uppdaterad 2018-07-04