Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-02-02. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Handledning och opponering

Inom högskolevärlden sker examination av examensarbete och uppsatser för generell examen och yrkesexamen genom opponering och offentliga seminarier.

Offentligheten är en kvalitetsfråga eftersom den garanterar en tillräcklig genomlysande vetenskaplig granskning. En högskola bör därför inte tillåta att examensarbeten bygger på hemligt material eftersom detta skulle undandra examensarbetet från den kvalitetsgranskning som högskolestudier bygger på.

Du har rätt till en handledare

Vid uppsatsskrivning på C- och D-nivå samt examensarbete har du rätt till handledning av speciellt utsedd handledare. Du och din handledare bör gemensamt komma överens om en tidsplan för uppsatsen inom det utrymme som kursplanen anger.

Handledning av en uppsats ges under högst ett år efter avslutad undervisning. Inom denna tid ges handledning i den omfattning som respektive akademi har bestämt. Därefter får du betyg på uppsatsen eller examensarbetet oavsett om arbetet är avslutat eller inte.

Examinator och handledare ska gemensamt ange vilka kriterier som gäller för utförande och bedömning av uppsatsarbeten samt informera studenten om detta.

Byte av handledare

Du har möjlighet att byta handledare. Beslut om byte ska föregås av samråd mellan berörd student, handledare och examinator och beslut tas av akademichefen vid den aktuella akademin. Student har rätt att sammankalla ett möte med akademichef, handledare, examinator och ämnesföreträdare vid oklarheter i uppsatsens bedömning.

Opponering

Varje uppsats på C- och D-nivå måste behandlas vid ett slutseminarium. Vid seminariet granskas uppsatsen av utsedda opponenter och av examinatorn. För att få uppsatsen opponerad och betygsatt ska du lämna in den till examinator i färdigt skick inom angiven tidsram.

Om du inte kan lämna in arbetet inom den angivna tidsramen kan du få uppsatsen behandlad vid ett uppsamlingsseminarium eller vid nästa tillfälle som den aktuella delkursen ges.

”Det är i normalfallet inte möjligt att sekretessbelägga studentuppsatser. Om student i sitt uppsatsarbete får tillgång till uppgifter som är sådana att företaget inte vill att de ska offentliggöras löses detta genom att studenten avidentifierar uppgifterna i uppsatsen och att en särskild rapport skrivs till företaget. Högskolan bör också tydligt informera företaget om att studenternas arbete är offentliga handlingar efter examinationen.”

/Utbildningsnämnden vid Högskolan i Halmstad

Sidan uppdaterad 2017-02-02