Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-07-13. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Arbetsmiljö

För att Högskolan ska kunna hålla en bra kvalitet på sin verksamhet är det viktigt att anställda och studenter upplever arbetsmiljön som bra och utvecklande. Samma arbetsmiljöregler gäller för studenter och anställda.

Alla på Högskolan har ett ansvar att medverka till att arbetsklimatet är positivt. Som student kan du bidra genom att exempelvis följa rutiner och instruktioner samt rapportera eventuella risker som kan motverka en god arbetsmiljö.

Om du bevittnar ett olycksfall eller annat tillbud ska du omedelbart anmäla detta till Servicecenter och till studerandeskyddsombudet så att det kan upprättas en skadeanmälan till Kammarkollegiet.

Arbetsmiljökommittén

På Högskolan finns en arbetsmiljökommitté som är ett beredande organ och som ska vara ett stöd i att skapa en god arbetsmiljö. Arbetsmiljökommittén är ett samrådsorgan och består av företrädare för arbetsgivaren, för studenterna och arbetstagarna.

Studerandearbetsmiljöombud

Studenterna har rätt att utse två representanter till arbetsmiljökommittén och dessa representanter kallas även till arbetsmiljöronder. För att komma i kontakt med studerandearbetsmiljöombud, kontakta studentkåren.

Vart vänder du dig i olika frågor?

 • Jag har frågor/synpunkter på lokalerna eller vill påtala andra brister i arbetsmiljön.
  • Vänd dig till akademichefen på akademin där du studerar.
 • Jag anser att arbetsmiljölagens krav inte uppfylls och har inte fått gehör för mina synpunkter som jag har rapporterat till min akademichef.
  • Vänd dig till en studeranderepresentant i arbetsmiljökommittén.
 • Jag arbetar i en studiemiljö, till exempel en verkstad eller ett lab, där det finns särskilda risker och speciella skyddsanordningar. Hur ska jag agera där?
  • Din lärare kan informera dig om vilka regler som gäller för just den aktuella lokalen. Om du har övriga arbetsmiljöfrågor som du vill föra vidare till arbetsmiljökommittén till exempel ska du kontakta studerandearbetsmiljöombudet. 
 • Jag har frågor som rör min hälsa.
  • Vänd dig till Studenthälsan. Studenthälsan erbjuder bland annat motiverande samtal, hälsoråd, läkarvård, sjukgymnastik, samtal och rådgivning, tobaksavvänjning, avslappning, massage, föreläsningar och kurser.

Drogfri miljö

Miljön på Högskolan i Halmstad ska vara drogfri. Det innebär att det inte accepteras att någon är påverkad av alkohol eller andra droger på Högskolan eller i samband med aktiviteter arrangerade av Högskolan eller på praktik.

På Högskolan bedrivs arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet enligt gällande lagar och förordningar samt inom ramen för vad som anges i Högskolans policyer, handlingsplaner, riktlinjer och föreskrifter.

Sidan uppdaterad 2017-07-13