Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Exempel på pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning

Anpassning vid skriftlig examination

Anpassning vid skriftlig examination kan handla om förlängd skrivtid, att få skriva i ett eget rum och att få skriva på dator med talsyntesprogram (uppläsningsfunktion).

Anpassning av examinationsform

Det kan till exempel handla om att få möjlighet att göra en muntlig examination istället för skriftlig, eller tvärtom. All anpassning av examinationsform beslutas av berörd examinator, som fattar beslutet utifrån kursens lärandemål.

Teckenspråkstolk och skrivtolk

Högskolan ansvarar för att den som är döv eller hörselskadad får teckenspråks- eller skrivtolksstöd i undervisningen. Om du behöver tolkstöd ska du meddela det till samordnaren för pedagogiskt stöd i god tid före utbildningens start, och helst redan när du anmäler dig till en kurs eller ett program.

Anteckningsstöd

Att få anteckningsstöd innebär att en så kallad ”medstudent” på föreläsningar och seminarier skriver minnesanteckningar, som du sedan får ta del av. Ibland kan också medstudenten gå igenom och förtydliga anteckningarna. Den student som för anteckningar får en ersättning för sitt arbete.

Mentorskap

Ibland kan funktionsnedsättningen medföra att du behöver personligt stöd. En mentor kan vara ett stöd i planering och strukturering av studierna för dig som har ett psykiskt eller neuropsykiatriskt funktionshinder. Mentorskapet genomförs i dessa fall av en lärare eller av en annan student. Möjligheten att få detta stöd bygger på att det finns någon lämplig mentor till hands.

Kurslitteratur på anpassade media

Du kan få din kurslitteratur som talbok, e-textbok, på punktskrift eller med uppförstorad text. På högskolebiblioteket får du mer information och hjälp med anpassad kurslitteratur.

Andra former av stöd kan finnas

De exempel på pedagogiskt stöd som nämns här är de vanligaste, men det kan också finnas andra former. I samtalet med samordnaren kan du diskutera vilka stödformer som skulle kunna vara lämpliga för dig.

Sidan uppdaterad 2018-01-26