Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-04-13. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Disciplinåtgärder

Bestämmelserna i 10 kap. högskoleförordningenlänk till annan webbplats utgör grunden för disciplinära åtgärder. Avskiljande av studenter regleras också i förordningen om avskiljande av studenter från högskoleutbildning.länk till annan webbplats Du kan även läsa i dokumentet Ordning för disciplinärenden och avskiljande vid Högskolan i Halmstadlänk till annan webbplats.

10 kap. Disciplinära åtgärder

Allmänna bestämmelser

1 § Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som

  1. med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov när en studieprestation annars skall bedömas
  2. stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen inom högskolan
  3. stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan
  4. utsätter en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för sådana trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567)länk till annan webbplats.   

Disciplinära åtgärder får inte vidtas senare än två år efter det att förseelsen har begåtts. Förordning (2008:944).

Vanliga förekommande ärenden är fusk vid tentamen, kopiering av hela eller delar av andras verk (uppsats, PM, inlämningsuppgift) på nätet samt otillåtet samarbete, otillbörligt nyttjande av universitetets datorer och nätverk (nätmissbruk).

Disciplinära åtgärder är varning eller avstängning i högst sex månader. (10 kap. 2§ högskoleförordningen)

Avstängning

Innebär att studenten under tiden för avstängningen inte får deltaga i undervisning, prov, seminarier, vistas i bibliotek, laboratorielokaler eller dyl. Avstängning innebär ett förbud att delta i någon form av verksamhet inom ramen för utbildningen vid Högskolan i Halmstad. Beslutet om avstängning meddelas CSN som sedan fattar beslut om ev. indragning av studiemedel under avstängningen.

Avstängning träder i kraft från den dag då disciplinnämndens beslut meddelas om inget annat anges. Under tiden mellan anmälan och beslut får studenten delta i undervisning, prov och liknande, med vissa undantag.

Sidan uppdaterad 2016-04-13