Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-08-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Fusk och disciplinära åtgärder

När du är student vid Högskolan i Halmstad är du skyldig att följa lagar och förordningar samt de regler som gäller vid Högskolan.

Det innebär bland annat att du kan bli varnad eller avstängd om du fuskar eller stör verksamheten. Det är därför viktigt, och ditt eget ansvar som student, att ta del av den information som förmedlas om tentamensregler, regler för citering, referat, källhänvisningar, ordningsregler med mera. Bestämmelserna i högskoleförordningen utgör grunden för disciplinära åtgärder.

Disciplinära åtgärder får vidtas om du som student:

  • med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda/fuska vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas, stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för undervisningen vid Högskolan,
  • stör verksamheten vid Högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom Högskolan (enligt 10 kap. 1 § högskoleförordningen) eller
  • utsätter en annan student eller en arbetstagare vid Högskolan för sådana trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen

Om det har gått mer än två år efter det att förseelsen begicks kan disciplinära åtgärder inte längre vidtas.

Disciplinära åtgärder är varning eller avstängning i högst sex månader.

Avstängning

Avstängningen träder i kraft från den dag då disciplinnämndens beslut meddelas om inget annat anges. Det innebär att du inte får delta i undervisning, prov eller annan verksamhet vid Högskolan under den tid som du är avstängd. Du får inte heller vistas i Högskolans lokaler eller på någon annan plats på campus. Din åtkomst till studentdatanät och andra system spärras under avstängningen. Även CSN meddelas.

Under tiden mellan anmälan och beslut får du normalt delta i undervisning, prov och liknande. 

Bestämmelserna i 10 kap. högskoleförordningenlänk till annan webbplats utgör grunden för disciplinära åtgärder. Avskiljande av studenter regleras också i förordningen om avskiljande av studenter från högskoleutbildning.länk till annan webbplats Du kan även läsa i dokumentet Ordning för disciplinärenden och avskiljande vid Högskolan i Halmstadlänk till annan webbplats.

10 kap. Disciplinära åtgärder

Allmänna bestämmelser

1 § Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som

  1. med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov när en studieprestation annars skall bedömas
  2. stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen inom högskolan
  3. stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan
  4. utsätter en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för sådana trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567)länk till annan webbplats.   

Disciplinära åtgärder får inte vidtas senare än två år efter det att förseelsen har begåtts. Förordning (2008:944).


Studenter i klassrum

Vanliga förekommande ärenden är fusk vid tentamen, kopiering av hela eller delar av andras verk (uppsats, PM, inlämningsuppgift) på internet samt otillåtet samarbete, otillbörligt nyttjande av Högskolans datorer och nätverk (nätmissbruk).

Sidan uppdaterad 2017-08-16