Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-07-14. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Studieuppehåll, anstånd med studier och studieavbrott

Här hittar du vilka regler som gäller om du behöver ta paus i din utbildning eller om du inte kan påbörja din utbildning den termin den startar. Läs nedan om dina olika möjligheter om du behöver ta studieuppehåll, studieavbrott eller få anstånd med studiestarten.

Anstånd med studier

Du som har antagits till ett utbildningsprogram en viss termin, men som av någon anledning inte kan påbörja din utbildning, kan ansöka om anstånd med studiestarten. Anstånd medges om särskilda skäl anses föreligga. De särskilda skälen ska normalt vara av sådan art att den du själv inte råder omständigheterna.

Enligt högskoleförordningen 7 kap, 33  § kan en student som är antagen till grundnivå eller avancerad nivå i vissa fall få anstånd med att påbörja sina studier. Skälen för anstånd kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som till exempel vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Skälet ska, förutom när det gäller värnpliktstjänstgöring, ha uppkommit efter att ansökningstiden har gått ut. Om skälet uppkom tidigare ska det vara en sådan anledning som du inte på förhand kunde veta skulle kunna förhindra din studiestart.

Den som önskar anstånd p g a värnpliktstjänstgöring och har fått inkallelseorder före anmälningstidens utgång ska begära anstånd samtidigt med att anmälan till högskoleutbildningen lämnas in. Beslut meddelas genom Universitets- och högskolerådet (UHR). Den som önskar anstånd av övriga skäl ska skicka sin ansökan till avdelningen utbildningsstöd vid Högskolan i Halmstad.

Anståndstiden är ett år. Ett beslut om anstånd får förenas med villkor om anmälan inför den tidpunkt som studierna skall påbörjas.

Anstånd beviljas inte den som erbjudits plats inom den lokala reservantagningen.

Anstånd med att börja på fristående kurs beviljas normalt inte.

Beslut att avslå en sökandes begäran om anstånd kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan.

Studieuppehåll

Om du inte kan bedriva studier under en begränsad tidsperiod, kan du ansöka om studieuppehåll. Studieuppehåll innebär ett uppehåll i studierna som du i förväg ska ha anmält till Högskolan. Om du bedöms ha särskilda skäl att få fortsätta studierna efter uppehållet ska Högskolan besluta om att bevilja platsgaranti vid viss termin efter studieuppehållet. Särskilda skäl för att få fortsätta studierna efter studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som till exempel vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag som påverkar studentens möjligheter att fullfölja programmet i normal tid.

Inför ett studieuppehåll måste anmälan göras på särskild blankett som finns på respektive akademi och i Servicecenter, tidigast tre veckor efter att utbildningen har startat. Innan Högskolan fattar beslut om studieuppehåll måste du ha haft samtal med studievägledare och/eller med berörd studierektor. Görs ingen anmälan om studieuppehåll och inte heller en registrering terminen efter, betraktas uppehållet som ett studieavbrott. Student som inte bedömts ha särskilda skäl får återkomma till utbildningen i mån av plats. Platsgaranti för återkomst vid en viss tidpunkt kan medges redan vid anmälan om uppehåll. För ytterligare information kontakta berörd akademi.

Studieavbrott

Anmälan om studieavbrott ska göras på särskild blankett, som finns på respektive akademi och i Servicecenter. Den som har avbrutit studierna får återkomma i utbildningen endast om det finns plats ledig i aktuell årskurs.

Sidan uppdaterad 2017-07-14