Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-05. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Fusk och plagiat

Som student undviker du fusk och förhindrar missförstånd enklast genom att ta del av och följa Högskolans tentamensregler, regler för citering, källhänvisningar och ordningsregler med mera.

När du är student vid Högskolan i Halmstad är du skyldig att följa lagar och förordningar men också de lokala regler som gäller vid just Högskolan. Om du fuskar eller stör verksamheten kan du bli varnad eller avstängd.

Vad räknas som fusk?

Fusk är när en student försöker vilseleda examinator när studieresultat, till exempel tentamensresultat, ska bedömas. Att använda otillåtna hjälpmedel som fusklappar, anteckningar, mobiltelefon, dator eller böcker kan betraktas som fusk vid en salstentamen. Ibland är vissa hjälpmedel tillåtna, men då får du information om det i förväg. Du får inte heller prata med någon annan än vakterna under en salstentamen.

Vad betyder plagiering?

Att använda någon annans arbete, som en text, diagram, tabeller eller program, och få det att framstå som ens eget verk, kallas att plagiera. Plagiering behöver inte ske avsiktligt utan kan handla om att du inte vet vad som gäller vid källhänvisning och referenser. Det är därför viktigt att du ser till att du känner till vad som är tillåtet och följer din lärares anvisningar. Generellt sett får du ta hjälp av och använda andras arbeten och kurslitteraturen i dina resonemang när du skriver hemtentamen till exempel, men då måste du alltid ange dina källor.

Skillnad mellan citat och referens:

  • Om du direkt skriver av en text måste du ange det som ett citat.
  • Om du använder litteratur i dina resonemang utan att skriva av den exakta texten, ska du ange litteraturen som referens.

Högskolan kontrollerar inlämnade uppgifter

För att kontrollera att hemtentor, projektarbeten, examensarbeten och liknande inte innehåller plagiat av andra personers texter utan att källan anges, använder Högskolan sig av verktyget Safe Assign. Det är ett automatiserat system som kontrollerar det inlämnade materialet mot internet, material från förlag och tidigare inskickat studentmaterial.

Disciplinära åtgärder får vidtas:

  • om du med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda eller fuska när en studieprestation ska bedömas, till exempel vid tentamen.
  • om du stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för undervisningen vid Högskolan.
  • om du stör verksamheten vid Högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom Högskolan (enligt 10 kap. 1 § högskoleförordningenlänk till annan webbplats)
  • om du utsätter en annan student eller en arbetstagare vid Högskolan för sådana trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (SFS 2008:567)länk till annan webbplats

Om det har gått mer än två år efter det att förseelsen begicks kan disciplinära åtgärder inte längre vidtas.

Studenter i klassrum

Om du blir anmäld

Om du misstänks för fusk och blir anmäld kan du få en varning eller bli avstängd från studier under en begränsad period.

Sidan uppdaterad 2018-02-05