Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-05-30. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Fusk och plagiat

Högskolestudier kräver att du som student själv tar ansvar för dina studier för att kunna lyckas. När du är student vid Högskolan i Halmstad är du skyldig att följa lagar och förordningar men också de lokala regler som gäller vid just Högskolan.

Du måste till exempel ta del av och följa Högskolans tentamensregler, regler för referenser och ordningsregler. Om du fuskar eller stör verksamheten kan du bli varnad eller avstängd.

Vad räknas som fusk?

Fusk är när en student försöker vilseleda examinator när studieresultat, till exempel tentamensresultat, ska bedömas. Att prata med andra tentander samt att använda otillåtna hjälpmedel som fusklappar, anteckningar, mobiltelefon, dator eller böcker kan ses som fusk vid en salstentamen. Ibland är vissa hjälpmedel tillåtna, men då får du information om det i förväg.

Vad betyder plagiering?

Att använda ett arbete, en text, diagram, tabeller eller program, och få det att framstå som ens eget verk eller ett nytt verk, kallas att plagiera. Det är alltså varken tillåtet att du återanvänder en text som du själv redan har lämnat in eller att du använder innehåll från någon annans arbete.

Plagiering behöver inte ske avsiktligt utan kan handla om att du inte vet vad som gäller vid källhänvisning och referenser. Det är därför viktigt att du ser till att du känner till vad som är tillåtet och följer din lärares anvisningar. Generellt sett får du ta hjälp av och använda andras arbeten och kurslitteraturen i dina resonemang när du skriver hemtentamen till exempel, men då måste du alltid ange dina källor.

Skillnad mellan citat och referens:

  • Om du direkt skriver av en text måste du ange det som ett citat.
  • Om du använder litteratur i dina resonemang utan att skriva av den exakta texten, ska du ange litteraturen som referens.

Högskolan kontrollerar inlämnade uppgifter

För att kontrollera att hemtentor, projektarbeten, examensarbeten och liknande inte innehåller plagiat av andra personers texter utan att källan anges, använder Högskolan sig av verktyget Safe Assign. Det är ett automatiserat system som kontrollerar det inlämnade materialet mot internet, material från förlag och tidigare inskickat studentmaterial.

Disciplinära åtgärder får vidtas:

  • om du med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda eller fuska när en studieprestation ska bedömas, till exempel vid tentamen.
  • om du stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för undervisningen vid Högskolan.
  • om du stör verksamheten vid Högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom Högskolan (enligt 10 kap. 1 § högskoleförordningenlänk till annan webbplats)
  • om du utsätter en annan student eller en arbetstagare vid Högskolan för sådana trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (SFS 2008:567)länk till annan webbplats

Om det har gått mer än två år efter det att förseelsen begicks kan disciplinära åtgärder inte längre vidtas.

Studenter i klassrum
Sidan uppdaterad 2018-05-30