Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-12-02. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Examen

En examen är ett bevis på att du genom dina studier har tillägnat dig kunskaper och förmågor upp till en viss nivå. När du är klar med dina studier och vill ta ut en examen måste du själv ansöka om en sådan.

Av examensbeviset framgår vilken examen som utfärdats, vilka kurser som ingår, betyg på kurserna och vilket datum de avslutades. Examensbeviset är både på svenska och engelska. Dessutom får du ett Diploma supplement, som är en bilaga på engelska som beskriver utbildningen och dess plats i utbildningssystemet.

Examensordning

Regeringen beslutar vilka examina som får utfärdas vid olika universitet och högskolor. Detta finns reglerat i examensordningen. Varje universitet och högskola får sedan besluta om lokala bestämmelser, t ex om vilka huvudämnen/huvudområden som ska finnas och hur examen ska benämnas. Det betyder att kraven för examina kan skilja sig åt mellan olika universitet och högskolor, men det finns alltid en gemensam kärna av regler som gäller för alla.  

Tre utbildningsnivåer

Den 1 januari 2007 infördes en ny utbildnings- och examensstruktur som ett led i Sveriges arbete med att anpassa den högre utbildningen till arbetet i Bolognaprocessen. Varje utbildningsnivå förutsätter och bygger på att man har utbildning på tidigare nivå(er).

 • grundnivå 
 • avancerad nivå
 • forskarnivå

Övergångsbestämmelser

Den som före den 1 juli 2007 har påbörjat en utbildning till en examen enligt de äldre bestämmelserna i bilaga 2 (examensordningen) och den som dessförinnan har antagits till en sådan utbildning men fått anstånd till tid därefter med att påbörja utbildningen, har rätt att slutföra sin utbildning för att få en examen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av juni 2015.

De äldre bestämmelserna skall tillämpas i fråga om examina som utfärdas efter utgången av juni 2007, om den utbildning som examensbeviset omfattar i sin helhet har slutförts dessförinnan.

För dig som påbörjat dina studier före 1 juli 2007 och som kommer att slutföra dem efter detta datum finns det övergångsbestämmelser för vilken examen du kommer att kunna ta ut.

Generella examina enligt de nya bestämmelserna

Generella examina enligt de nya bestämmelserna finns på två nivåer; grundnivå och avancerad nivå.

grundnivå finns två generella examina

 • Högskoleexamen 120 hp 
 • Kandidatexamen 180 hp 

En Högskoleexamen uppnår du efter fullgjorda kursfordringar om 120 högskolepoäng (hp) varav minst 60 hp inom ett huvudområde. Inom ramen för kursfordringarna skall du också ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 7,5 hp inom huvudområdet för utbildningen.

En kandidatexamen uppnår du efter fullgjorda kursfordringar om 180 hp med viss inriktning, varav minst 90 hp med successiv fördjupning inom huvudområdet för utbildningen. Inom ramen för kursfordringarna skall du också ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp inom huvudområdet för utbildningen.

avancerad nivå finns två examina

 • Magisterexamen 60 hp
 • Masterexamen 120 hp

En magisterexamen uppnår du efter fullgjorda kursfordringar om 60 hp varav minst 30 hp med fördjupning inom huvudområdet för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om mins 180 hp eller motsvarande utländsk examen. 

Inom ramen för kursfordringarna skall du också ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp inom huvudområdet för utbildningen.

En masterexamen uppnår du efter fullgjorda kursfordringar om 120 hp varav minst 60 hp med fördjupning inom huvudområdet för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

Inom ramen för kursfordringarna skall du också ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 hp inom huvudområdet för utbildningen. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 hp, dock minst 15 hp, om du redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 hp inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk utbildning.

Generella examina enligt de äldre bestämmelserna

Högskoleexamen
En högskoleexamen uppnår du efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 80 poäng (p) varav minst 40 p i ett ämne, fastställt som huvudämne för kandidatexamen.

Kandidatexamen
En kandidatexamen uppnår du efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 120 p varav minst 60 p i ett huvudämne. Inom huvudämnet krävs fördjupade studier på 60-poängsnivån varav ett självständigt arbete om minst 10 poäng.

Magisterexamen med ämnesdjup
En magisterexamen med ämnesdjup uppnår du efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 160 p varav minst 80 p i ett huvudämne. Inom huvudämnet krävs fördjupade studier på 80-poängsnivån varav ett självständigt arbete om minst 20 poäng eller två om vardera minst 10 p.

Magisterexamen med ämnesbredd
En magisterexamen med ämnesbredd uppnår du efter att ha avlagt en examen om minst 120 p eller motsvarande utländsk examen. Vidare skall du ha fullgjort en sammanhållen påbyggnadsutbildning som omfattar minst 40 p vari det ingår ett självständigt arbete om minst 10 p.

Yrkesexamina

En yrkesexamen är en examen med en viss yrkesinriktning. För att få en sådan vid Högskolan i Halmstad måste du alltid följa ett program. I många fall kan den som uppfyller fordringarna för en yrkesexamen även få en generell examen. Här nedan ser du vilka yrkesexamina som utfärdas vid Högskolan i Halmstad

Yrkesexamina enligt de nya bestämmelserna:
Grundnivå

 • Högskoleingenjörsexamen
 • Lärarexamen
 • Sjuksköterskeexamen

Avancerad nivå

 • Lärarexamen
 • Specialistsjuksköterskeexamen

Yrkesexamina enligt de äldre bestämmelserna:

 • Högskoleingenjörsexamen
 • Lärarexamen
 • Sjuksköterskeexamen
 • Specialistsjuksköterskeexamen

Sidan uppdaterad 2016-12-02