Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-05-08. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien

Stiftelsen Alrik Örborns stipendiefond - Disponibla medel: 50 000 kronor
Stiftelsens ändamål är att utdela ett resestipendium för studium inom- eller utomlands av lantbrukets byggnader. Stipendiet skall i första hand utdelas till arkitekt eller ingenjör med särskilt intresse för byggnadernas utformning med hänsyn till såväl nyttjandet av nyare byggnadsmaterial som till gårdsbildens estetiska intryck och gårdsbebyggelsens infogande i landskapet. Stipendiet kan även tilldelas studerande vid teknisk högskola för resor vid utförandet av examensarbete inom det åsyftande ämnesområdet.

Stiftelsen Ch. E. Löfvenskiölds donationsfond - Disponibla medel: 135 000 kronor
Stiftelsens ändamål är att främja befordrandet av ändamålsenliga och för smakfull enkelhet utmärkta lantbruksbyggnader.

Stiftelsen C. G. Johnssons och hans arvingars fond - Disponibla medel: 70 000 kronor
Stiftelsen har till ändamål att lämna bidrag till stipendier antingen för trädgårdsskötselns teoretiska eller praktiska studier i utlandet eller för genomgående av fullständig kurs vid Alnarpsinstitutet, nuvarande SLU, eller annan statlig högre svensk trädgårdsundervisningsanstalt.

Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond - Disponibla medel: 340 000 kronor
Stiftelsens ändamål är att utdela stipendier till studerande vid Lantbrukshögskolan, nuvarande SLU, för utbildning till agronom eller hortonom.

Stiftelsen J. M. Svenssons donationsfond - Disponibla medel: 65 000 kronor
Stiftelsens ändamål är att utdela ett stipendium för två år till behövande och arbetsam elev vid Ultuna lantbruksinstitut, nuvarande SLU, eller annat i dess ställe möjligen blivande högre läroverk för lantbruket. Kriterier ·

Berättigade att söka är studerande på grundutbildnings- eller forskarutbildningsnivå inom agronom, hortonom, landskapsarkitektur eller lantmästarinriktning, samt arkitektur- och ingenjörsinriktning.

· Ansökningar kan avse resestipendier för deltagande vid internationella konferenser inom relevanta ämnesområden.

· Ansökningar kan avse stipendium för kortare utlandsstudier vid relevanta universitetet.

· Ansökningar kan avse kostnadsersättning i samband med grundutbildning eller praktik, inom eller utanför Sverige.

Maxbelopp: 25 000 kronor. · Stipendier beviljas inte retroaktivt; alltså inte för resor e d, som påbörjats eller genomförts vid ansökningstidens utgång.

Information om stiftelserna och anvisningar för ansökan finns på http://www.ksla.se/anslag-stipendier/ansokan-1-juni/länk till annan webbplats. Ansökan som görs elektroniskt, ska vara KSLA tillhanda senast den 1 juni 2018 kl 17.00. Besked meddelas vecka 25.

Sidan uppdaterad 2018-05-08