Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-10-04. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Föreningen Foder & Spannmål

Information om Stipendium för bästa examensarbete i ekonomi

Föreningen Foder & Spannmål inrättade i samband sitt 100-årsjubilum 2011 ett årligt stipendium som tilldelas en examensuppsats i ekonomi på magister/-masternivå. Idén bakom inrättandet var och är att uppmärksamma och sätta tydligare fokus på ekonomiska faktorer med relevans för livsmedelsproduktion och livsmedelshandel. Ett nominerat arbete behöver således inte direkt handla om jordbruks- eller livsmedelsfrågor, men ha relevans för företag inom sektorn. Såväl examinatorer som handledare och författare kan nominera uppsatser.

Bakgrund

Under det senaste dryga decenniet har marknaderna för jordbruksprodukter och livsmedel till betydande delar avreglerats. Under denna tid har det blivit allt tydligare att faktorer som inte är direkt kopplade till produktionen, utan till marknaden och dess mekanismer, har fått större betydelse för den värdekedja som påverkar livsmedelssektorns och lantbruksföretagens ekonomi och konkurrenskraft. Exempel på sådana faktorer är affärsstrategier, marknadsinformation, finansiella marknader, handelsvillkor, riskhantering, varumärken, standarder, köpbeteenden, mm. Föreningen Foder & Spannmåls uppfattning är att dessa frågor behöver belysas mer, eftersom förmågan att hantera olika marknadsrelaterade frågor kommer att vara avgörande för den svenska livsmedelsproduktionens konkurrenskraft i framtiden.

Stipendiet

Stipendiesumman är på 20 000 kr och delas ut för ett examensarbete vid en svensk högskola eller ett svenskt universitet. Arbetet skall vara på magister- eller masternivå eller motsvarande.

Jury

En jury bestående av följande fem ledamöter har tillsats av Foder & Spannmåls styrelse.

 • Hans Andersson, professor i ekonomi vid SLU
 • Joakim Gullstrand, professor i nationalekonomi vid Lunds Universitet
 • Sara Johansson, Ekonomie doktor vid Jönköpings Universitet
 • Jan Rundqvist, styrelseordförande Wermlands Mejeri AB, styrelseledamot Foder & Spannmål
 • Erik Hartman, VD Föreningen Foder & Spannmål, juryns ordförande

Nominering och regler

 • Nominering kan göras av examensarbetets författare, handledare eller examinator.
 • Arbetet skall vara på magister- eller masternivå eller motsvarande.
 • Arbetet skall vara inriktat på frågeställningar inom områdena företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia eller näraliggande områden.
 • Arbetet skall i vid mening beröra någon del av livsmedelskedjan räknad hela vägen från primärproduktion till konsumtion. Således behöver frågorna inte explicit handla om frågor inom livsmedelskedjan, men de skall ha relevans för företag inom sektorn.
 • Ett nominerat arbete skall vara publicerat och godkänt under perioden 171101-181031 för att kunna erhålla stipendiet för 2019.
 • Nominering sker per e-post tillsammans med nominerad uppsats och kontaktuppgifter till erik.hartman@sinf.se

Märk e-postmeddelandet med ordet ”Jubileumsstipendium”. Ni skall erhålla en bekräftelse på att nomineringen registrerats. Kontakta i annat fall Erik Hartman på Foder & Spannmål, gärna per telefon (08-4401170).

 • Nomineringstiden är mellan den 1 juni 2018 och den 21 december 2018.
 • Juryn meddelar sitt beslut i januari 2019.
 • Juryn fattar beslut med kvalificerad majoritet.
 • Ledamot av juryn deltager inte i beslut beträffande stipendiemottagare vars examensarbete lagts fram vid lärosäte där ledamoten är verksam.
 • Juryns beslut kan inte överklagas.
 • Stipendiet kommer att delas ut i samband med Foder & Spannmåls Branschdag den 5 februari 2019 i Stockholm.

Mer information om Föreningen Foder & Spannmål finns på www.foderochspannmal.selänk till annan webbplats

Stockholm den 31 maj 2018

Erik Hartman

VD, Foder & Spannmål

Sidan uppdaterad 2018-10-04