Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-10-10. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Stadgar för lektor Sten Fåhrés minnesfond

Stadgar för stipendiestiftelse för studerande vid Högskolan i Halmstad.

§ 1
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att i enlighet med testatorn Sten Fåhrés vilja genom lämnande av bidrag (stipendier) till studenter, främja akademisk undervisning, utbildning eller forskning för studerande vid Högskolan i Halmstad. Stiftelsen skall årligen utdela stipendier av fondens nettoavkastning till särskilt förtjänta studenter som bedriver akademiska studier vid Högskolan i Halmstad. De studenter som företrädesvis kommer ifråga för erhållande av stipendier, är de som studerar till utvecklingsingenjörer och studenter vid andra liknande akademiska utbildningar vid Högskolan i Halmstad. Stipendier får även delas mellan flera studenter i samma projekt.

§ 2
För mottagare av stipendier gäller följande:
a) Bidraget skall användas till studenternas pågående och fortsatta studier vid Högskolan.
b) Stipendiaterna skall avlämna en skriftlig redogörelse till Stiftelsens styrelse, av vilken det skall framgå hur medlen använts.

Det åligger styrelsen att bevaka så att redovisningen lämnas in och att ändamålet fullföljes.

§ 3
För det fall det ett visst år ej finns lämpliga kandidater att tillgå, skall det årets nettoavkastning fonderas till nästkommande år, dock må högst femton procent av nettoavkastningen fonderas räknat över en femårsperiod. Med nettoavkastning avses stiftelsens avkastning – räntor och utdelningar – efter avdrag för förvaltningskostnader mm.

§ 4
Stipendiestiftelsen skall drivas som en avkastningsfond enligt Stiftelselagen.

§ 5
Fördelningen av stipendierna sker efter beslut av Rektorsämbetet vid Högskolan i Halmstad eller motsvarande.

§ 6
Styrelsen för stiftelsen skall bestå av tre personer från Högskolan i Halmstad av vilka minst två skall äga god kännedom om förvaltning av värdepapper. Inom styrelsen skall väljas en ordförande, som skall tillse att sammanträde hålls när så behövs.

Styrelsen är beslutför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

§ 7
Styrelsen skall förvalta stiftelsens egendom samt i övrigt tillse att samtliga bestämmelser i Stiftelselagen, som gäller stiftelser av detta slag, efterlevs. Styrelsen skall även tillse så att testators önskemål alltid efterlevs.

§ 8
Det åligger styrelsen att årligen i ortspressen i Halmstad redovisa vilka stipendier som utdelas.

Stipendiediplomen signeras inför 2014 års utdelning. Bild: Elin Olsson

Utdelning av Fåhréstipendier 2014. Bild Elin Olsson

Sidan uppdaterad 2016-10-10