Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-12-05. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Ansvar och sekretess i en digitaliserad förskola och skola

Frågor om ansvar, dokumentation och sekretess är centrala i skolans verksamhet. Ett problem idag är att ny digital teknik och nya digitala verktyg tillkommit samtidigt som regelverket i många avseenden har bestått eller bara justerats. Ett exempel är tryckfrihetsförordningens och offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser som allmänna handlingar, utlämnande och sekretess. Dessa bestämmelser gäller alla former av kommunikation, dvs. oavsett om du som lärare, rektor, eller administrativ personal inom skolverksamhet arbetar med digitala verktyg eller inte.

Som anställd inom förskole-/skolverksamhet kan du ställas inför nya och ganska komplicerade situationer som behöver hanteras utifrån de bestämmelser (grundlagar, lagar och förordningar) som finns. Om denna hantering skulle brista kan detta får negativa konsekvenser för såväl eleverna, den anställde själv som verksamheten.

Målgrupp:
Denna kurs vänder sig till personal inom skolverksamhet såväl undervisande personal som administrativ personal och skolledare.

Kursinnehåll:
Kursen innehåller ett antal fortbildnings- och fördjupningsdokument där frågor om ansvar, dokumentation och sekretess i en digitaliserad förskola och skola behandlas. Kursen kommer att beröra områden som dokumentation, offentlighet, sekretess, anmälningsplikt, vållande till kroppsskada m.m. Områdena i kursen kommer att relateras till dagsaktuella situationer genom exempelvis JO-beslut m.m.

Exempel på områden som kursen kommer att beröra:

  • Den svenska förskolans och skolans placering och roll i det svenska samhället.
  • Insyn och hänsyn – grundregler i offentlig verksamhet, t ex. handlings- och förhandlingsoffentlighet, tryckfrihet- och meddelarfrihet m.m.
  • Dokumentation och handläggning i förskola och skola, t ex allmänna handlingar, partsinsyn, dokumentation, utredningsskyldighet m.m.
  • Sekretess i förskola och skola, inkl. sekretessbrott, t ex sekretess inom/mellan myndigheter, undantag från sekretess, tystnadsplikt m.m.
  • Digitalisering inom undervisning, dokumentation och handläggning, t ex nya digitala verktyg och gällande regelverk m.m. upp.
  • Konventioner, lagar och avtal som grund för verksamheten i förskola och skola - om spelreglerna i arbetet som lärare i förskola och skola.
  • Anmälningsplikten inom skollagen och socialtjänstlagen - om barns väg till hjälp i utsatta situationer.
  • Diskrimineringslagens diskrimineringsgrunder - om rätten att vara respekterad som människa.
  • Kränkande behandling/mobbning - om uteslutning ur gemenskap och bristande respekt för människans värdighet.

Kurstillfällen:
6 kurstillfällen (halvdagar) under vt19, på Högskolan i Halmstad.

Mellan kurstillfällena kommer det att genomföras hemuppgifter som knyter an till den egna verksamheten.

Kursansvarig:
Anders Urbas, Fil.dr. / universitetslektor i statsvetenskap, anders.urbas@hh.se

Kontakta gärna kursansvarig för frågor kring kursinnehåll.

Kursavgift:
Kursen är kostnadsfri för anställda hos arbetsgivare som har samverkansavtal med RUC.
Saknar din arbetsgivare samarbetsavtal kan du ta kontakt med samordnare: carina.haraldsson@hh.se

Anmälan:
Anmälan till kursen sker via nedanstående formulär senast: 2 december.

 

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 16 december klockan 23.59.
Sidan uppdaterad 2018-12-05