Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-02-10. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Framtidens lärande:
Aktörskap, nya kommunikations-teknologier och digitala medier

Forskningsplattformen Framtidens lärande är placerad vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle med ambitionen att involvera forskare även från andra akademier. Framtidens lärande är ett strategiskt forskningsområde som inkluderar lärande, aktörskap, kommunikationsteknologier och digitala medier.

Tjugohundratalets samhällsförändringar har ofta beskrivits genom den genomgripande spridningen av nya kommunikationsteknologier och digitala medier, samt de förändrade förutsättningar för människors aktörskap som detta för med sig. Vi lever i en värld där digitala teknologier och medier ofta är helt integrerade i vårt dagliga liv. Detta märks inte minst i utbildning (förskola, skola och högre utbildning), konst och kultur där tillgången till och användningen av nya kommunikationsteknologier och digitala medier ökat markant. I det offentliga, i allt från skolor till muséer, används nya digitala läsplattor, smartboards, interaktiva, multimediala utställningar, bloggar, mobila tjänster, virtuella världar och virtuella besökare. Allt för att utöka den pedagogiska och kommunikativa repertoaren och samtidigt svara upp mot både yttre och inre krav på följsamhet med den tekniska utvecklingen.

De inre kraven handlar om förväntningar inom offentliga organisationer på människors (ut)bildning från förskola till högre utbildning till den kulturella sektorn, där begrepp som digital kompetens och IKT-kompetens används alltmer frekvent. De yttre kraven utgår ifrån hur människor utvecklar lärkulturer i sin vardagliga hantering av nya kommunikationsteknologier och digitala medier, vilket skapar förväntningar på hur lärsituationer ska vara designade.

Teknikdelegationens rapport ”Framtidens lärande - I dagens skola? (Rapport 2010:1) visar på att det behöver genomföras mer omfattande studier av hur användning av nya teknologier påverkar lärande. I ett samhälle där nya former för lärande och kommunikation ständigt utvecklas i relation till nya teknologier efterfrågas i samhällsdebatten olika sätt att belysa och problematisera hur individers och gruppers lärande och aktörskap påverkar och påverkas av den teknologiska utvecklingen.

Det finns således ett allmänt forskningsintresse för frågor som rör digitaliseringens konsekvenser för lärande och utbildning med ett särskilt fokus på kommunikationsteknologin som en möjliggörare och begränsare för lärande. Forskningsområdet ”Framtidens lärande: aktörskap, nya kommunikationsteknologier och digitala medier” avser att bidra till en sådan problematisering.

Styrgrupp för Framtidens lärande

  • Pernilla Nilsson (projektledare)
  • Helen Fuchs
  • Claes Malmberg
  • Cecilia Björkén Nyberg
  • Jeanette Sjöberg

Scientific Advisory Board

  • Prof. Colette Murphy, Trinity College, Dublin
  • Prof. Uno Fors, Stockholm University
  • Prof. Birgitte Holm Sörensen, Aarhus University, Denmark
  • Prof. Jo Smedley, University of South Wales, GB
  • Prof. Birgitte Stougaard Pedersen


Hur gör man för att ansluta sig till forskningsområdet?

Inom ramen för Framtidens lärande finns möjlighet att söka s.k. Seed-Corn resurser. Dessa ska fungera som ett sätt att initiera och utveckla idéer som kan bidra till forskningsområdets utveckling.

1. Skriv en intresseanmälan i form av ett abstract på max en sida om vad du vill göra, med vem och hur det förhåller sig till forskningsområdets inriktning. Intresseanmälan skickas till Pernilla Nilsson.

2. Intresseanmälan diskuteras i styrgruppen som ger återkoppling till den/de sökande.

2. Ansökan utvecklas något (max två sidor), skrivs på engelska och bedöms av Scientific advisory board.

Ansökningar sker löpande, och samtliga resurser som erhålls av FL kräver lika mycket i medfinansiering.

Sidan uppdaterad 2019-02-10