Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-10-08. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Research on Innovation in a Societal Perspective (RISP)

– För interaktiv forskning, sociala innovationer och samhällsutveckling

RISP är ett nätverk av forskare vid Högskolan i Halmstad som uppmärksammar komplexa samhällsutmaningar och med stöd av tvärvetenskaplig kompetens bidrar till lärande och utveckling i samhället.

Ingrid Svetoft, Mats Holmquist, Eivor Hoffert-Pålsson och Jörgen Johansson ingår i RISP.

Dagens samhälle har att hantera ett antal komplexa samhällsproblem; det kan gälla integrationsfrågor, klimatanpassning, landsbygdsutveckling, stadsplanering, medborgardemokrati, jämställdhet, arbetsmiljö, socialt utanförskap, kunskapsnivåer i skolan osv.

I samhällsforskningen har man talat om framväxten av allt fler 'wicked problems' i samhällslivet, dvs. samhällsproblem som är svårlösta och som bygger på betydande osäkerheter.

Komplexiteten består i att dagens samhällsutmaningar att de bland annat innefattar ett samspel mellan globala och lokala förhållanden. De hanteras i nätverkskonstellationer med ett brett deltagande från många olika intressenter. De består av olika kunskapsfält och kompetensområden. De är ofta laddade med kulturell mångfald osv.

Forskning om den typen av komplexa samhällsproblem kräver både nära samverkan med berörda organisationer och tvärvetenskapliga angreppssätt.

Forskare från olika discipliner

RISP-nätverket består av forskare från olika vetenskapliga discipliner med intresse för praktiknära och interaktiv forskning om innovativa lösningar på komplexa samhällsutmaningar.

RISP:s arbetsfilosofi är att fungera som brobyggare och kontaktyta mellan aktörer i Högskolans omgivning och Högskolans etablerade forskningsmiljöer. RISP-gruppen har en roll att ta tillvara och vidareutveckla forsknings- och utvecklingsprojekt efter initiativ som kommit antingen från aktörer i omgivningen (kommuner, region, myndigheter, företag och organisationer) eller från forskare som vill utveckla forskningsprojekt i nära samverkan med dessa aktörer.

Tanken är att skapa dialog och hitta produktiva samverkansformer mellan forskare och praktiker, att utveckla gemensamma forskningsprojekt och att möta kunskaps- och kompetensbehov i det omgivande samhället.

RISP-nätverket involvering i en rad FoU-projekt:

  • Välfärdsutveckling med Samordningsförbundet i Halland genom följeforskning och lärande utvärdering i projekt där myndigheter samverkar kring social rehabilitering
  • Stadsutvecklingsprojekt tillsammans med Halmstads kommun rörande planprocessen Södra Infarten Östra Halmstad och Campusplan 2025
  • Ansvar för syntesutvärdering av EUs Landsbygdsprogram 2007–2013. Jordbruksverket.
  • Följeforskning av Ängelholms nya kommunorganisation med fokus på agila arenor, servicestödet, kommunstyrelsens arbetsgrupper och de politiska beredningarna under 2016-2017.
  • Den goda och hållbara plan- och byggprocessen. Kunskapsöversikt som utförts på uppdrag av Alexandersoninstitutet
  • Strategiskt metodstöd i Lokalt Ledd Utveckling i Halland och Leader.
  • Strategi för höjd utbildningsnivå. Analys av utbildningsnivåer i Falkenbergs kommun.
  • IT-utveckling för hållbara arbetsplatser, Utvecklingsprojekt för att ge beställare av IT, stöd i att integrera användbarhet och arbetsmiljöaspekter vid upphandling av nya system; Utbildningsförvaltningarna i Kungsbacka kommun. Extern finansiering från AFA-försäkring.

RISP-nätverket utvecklar även utbildningssamverkan med det omgivande samhället.

Vi samordnar studenters aktiviteter i olika utbildningar vid Högskolan i relation till det omgivande samhället. Det kan vara exempelvis projektarbeten, praktikplatser, examensarbeten. För närvarande bedrivs sådan utbildningssamverkan kring planprocessen Södra infarten i Halmstads kommun där studenter från flera olika utbildningsprogram skriver examensarbeten med olika infallsvinklar på planprocessen.

På så vis ges utbildningarna på Högskolan en tydligare profil i att låta studenter få möta arbetslivet redan under sin utbildning och via konkreta uppgifter bidra till verksamhetsutvecklingen i berörda organisationer.

Vetenskapliga publikationer

(kopplade till ovan nämnda syntesutvärderingav Landsbygdsprogrammet)

Holmquist, Mats, (2017). Kasta inte pengarna i sjön – en lärande utvärdering kan bidra till hållbara effekterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, i Så här ligger landet – tankar om landsbygdsprogram och landsbygdsutveckling., s. 9-16,

Johansson, Jörgen (2017). Regionalt och lokalt engagemang för en hållbar landsbygdsutvecklinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I , i Så här ligger landet – tankar om landsbygdsprogram och landsbygdsutveckling., s. 119-125.

Johansson, Jörgen, Holmquist, Mats, Jonasson, Mikael, Mattsson, Marie och Weisner, Stefan (2016). Synteser för en hållbar landsbygdsutveckling. Utvärdering av programmets samlade effekter.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Delrapport IV. Utvärderingsrapport 2016:15, Jordbruksverket.

Marie Mattsson (2017). Landsbygdsutveckling kan bidra till att uppnå klimatmålen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster I Så här ligger landet – tankar om landsbygdsprogram och landsbygdsutveckling., s. 72-76.

Ulvenblad, Per-Ola (2017). Innovation på landsbygden och i dess företag – för hela samhällets bästalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I Så här ligger landet – tankar om landsbygdsprogram och landsbygdsutveckling. 140-148.

Några av forskarna i RISP-nätverket

Peter Björk, doktorand i pedagogik

Monica Eklund, lektor i utbildningsvetenskap

Helena Eriksson, lektor i socialt arbete

Mats Holmquist, fil. dr i arbetsvetenskap

Anna Isaksson, lektor i sociologi

Jörgen Johansson, docent i statsvetenskap

Jan Karlsson, lektor i pedagogik inriktning arbetsliv

Carin Nyman, universitetslektor, med. dr socialmedicin

Ronny Severinsson, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Svetoft, arkitekt SAR/MSA, tekn. dr, lektor i byggnadsekonomi

Jette Trolle-Schultz Jensen, fil. mag sociologi

Anders Urbas, lektor i statsvetenskap

Ingemar Wictor, lektor i organisation

Sidan uppdaterad 2018-10-08