Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-27. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Simuleringsövningar

Under sjuksköterskeutbildningen kommer du att få träna olika praktiska moment i det som vi benämner färdighetsträning. Under de sista tre terminerna bygger vi på med simuleringsövningar. Att använda fullskalesimulering i utbildningen är ett led i ett innovativt tänkande och ger en ökad förståelse för samtliga delmoment/ämnen som måste brukas för att ge en holistisk vård.

Att använda fullskalesimulering i utbildningen är ett led i ett innovativt tänkande. Lärandet blir en positiv upplevelse som medför ökat självförtroende och utveckling mot den nya yrkesrollen. Studenten medverkar aktivt i övningarna och medstudenter och lärare arbetar tillsammans med debriefing.

Patientsäkerheten är en viktig del som kan tydliggöras vid simuleringsövning  genom att studenten blir medveten om risksituationer och därmed kan förebygga dessa.

Fullskalesimulering omfattar tre delar:

1. briefing (förberedande genomgång)
2. genomförande
3. debriefing.

Den tredje delen, debriefing, består av tre faser: beskrivande-, analys- och användningsfas, vilka gås igenom med studenterna. Debriefing bygger på att det positiva lyfts fram, dvs. det som gjordes bra, men även vad jag lärde mig som kan tas med till framtida liknande situationer. Också den känslomässiga delen av att vara i situationen lyfts fram.

Simuleringsövningar finns inlagda vid tre tillfällen under den treåriga utbildningen till sjuksköterska:

Andra året: Ett tillfälle med simuleringsövningar. Fokus för lärande är korrekt medicinskt omhändertagande och samarbete i det vårdande teamet.

Tredje året: Två tillfällen med simuleringsövningar. Fokus för lärande är komplexa situationer men även akut omhändertagande. Studenterna skall här uppnå ett holistiskt lärande som innefattar samtliga parametrar som krävs för ett evidensbaserat, professionellt omhändertagande och bemötande.

I utvärderingar framkommer "Nyttigt att träna på ABCD i praktiken, jättebra övning inför verkligheten. Skulle ha det flera gånger under utbildningen. Bra sätt att lära sig tydlig kommunikation. Nyttigt att lära sig fungera under stress och veta lite hur man reagerar i pressade situationer".

Sidan uppdaterad 2018-02-27