Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-06-08. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Hälsa och hållbar uppväxt

Forskningsfokus /Forskningsområde

Samhället står idag inför stora utmaningar för att främja fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande hos grupper i befolkningen som är särskilt utsatta för hälsorisker. Detta innefattar inte minst barn. För att möta denna utmaning krävs kunskap kring de bakomliggande faktorer som påverkar barns hälsa och uppväxtvillkor, hur de samvarierar samt hur de kan påverkas för att främja en positiv utveckling. Vården och skolan utgör två betydelsefulla arenor med särskilda möjligheter att möta barn för hälsofrämjande åtgärder på individ- och gruppnivå. Validitet i forskningsfrågor och tillämpbarhet av forskningsresultat behöver säkras genom att aktivt involvera olika målgrupper i forskningsprocessen samt genom att bedriva forskningen i samproduktion med samhällsaktörer från privat och offentlig sektor.

Mål

Avsikten är att utveckla ett tvärvetenskapligt forskningsområde som har ett holistiskt perspektiv på barns (0-19 års ålder) hälsa och uppväxt. Övergripande syftar detta till att genom långsiktiga studier följa och fördjupa kunskapen om faktorer som påverkar barns fysiska, psykiska och sociala välbefinnande, samt tillämpa denna kunskap genom utveckling och implementering av interventioner som på individ-, grupp- och samhällsnivå skapar förutsättningar för en hållbar uppväxt.

Mångvetenskaplig sammansättning

Temat omfattar enskilda forskares aktiviteter och flera stora forskningsprojekt och engagerar totalt 16 forskare och 7 doktorander/forskarassistenter från socialt arbete, omvårdnad, medicinsk vetenskap, folkhälsovetenskap, statsvetenskap, sociologi.

Erhållna Externa medel

Forskningen i temat finansieras till stor del av externa medel från Vetenskapsrådet, Vinnova, KK-stiftelsen, privata stiftelser och från offentliga partners såsom Region Halland och kommunerna i Halmstad, Falkenberg och Åstorp. Ett betydande stöd erhålls också från interna medel från CVHI och rektors strategiska medel på Högskolan i Halmstad.


Sidan uppdaterad 2016-06-08