Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-10-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Grön innovation

Nationellt har den svenska landsbygden genomgått stora förändringar det senaste halvseklet. Mekaniseringen inom både jord- och skogsbruk har ökat produktiviteten samtidigt som arbetskraftsbehovet har minskat.

Trenden har över tid varit att större enheter har bildats för att kunna upprätthålla lönsamheten vilket har bidragit till ett mindre antal jordbruk och minskat antal sysselsatta inom jordbruken i Sverige. Antalet heltidsarbetande i jordbruksföretag minskade mellan åren 2007-2010.

Den negativa förändringen inom lantbrukssektorn är inte förenlig med ett hållbart samhälle som kännetecknas av en livskraftig livsmedelsproduktion som finns och kan erbjudas på den lokala marknaden, t ex i form av närproducerade varor.

Dessa näringar har också stora kapitalvärden och är väsentliga för Sveriges ekonomi. Det innebär att om inte skogsbruket, en del av den gröna näringen, hade funnits, hade Sverige haft ett underskott i handeln med utlandet.

Målsättningen måste vara att utveckla värdekedjorna från ekosystemtjänster till konsument genom olika förädlingssteg på vägen med positiv eller minimal negativ miljöpåverkan.

Värdekedjorna innefattar produktion av råvara så effektivt och miljövänligt som möjligt, vidareförädling som skapar smarta produkter/tjänster och fler arbetstillfällen, konsumtion som skapar medvetenhet och kan förändra beteenden samt återvinning av biprodukter och avfall som kan bli till nya råvaror eller till energi.

Det finns också ett behov av att ta tillvara innovationer i värdekedjan för att på så sätt möjliggöra nya affärsmodeller och tillväxt i branschen.

Miljö- och ekoinnovationer

Nya förbättrade produkter, processer, organisationsmodeller och system är ett sätt att skapa bättre livsvillkor för oss och för kommande generationer. Det finns idag ett starkt miljö- medvetande i det svenska samhället, samtidigt som det finns behov av nyföretagande och utveckling av företag, där innovationer spelar en viktig roll.

Miljö- och eko- innovationer är innovationer som både bidrar till förbättrad miljö och till ett bra ekonomiskt utbyte. Miljöinnovationer kombinerar således en miljö- med en affärsbaserad aspekt.

En framgångsrik miljöinnovation kan beskrivas som en innovation som har en stor ”eco- efficiency improvement factor” med en god marknads- och lönsamhets- potential. Sådana innovationer har vanligen en hög innovationsnivå och är av typen ”system innovation”.

Niklas Karlsson, Anna Hansson, Fawzi Halila, Marie Mattsson, Per-Ola Ulvenblad, Sylvia Waara, Pia Ulvenblad, Stefan Weisner, Mike Danilovic, Göran Sahlén

Sidan uppdaterad 2018-10-09