Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-08-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Materialsystem

Materialsystem innefattar forskning från atom- och molekylär nivå till strukturer på nanonivå, hur nya material byggs, hur material kombineras till exempelvis elektronik, fotonik, nya smarta tyger, och makronivå, hur nya generationer av motorer och lättvikts material byggs.

Foto: Anders Andersson

Forskningsområdet materialsystem omfattar studier av fysikaliska egenskaper hos olika typer av material och dess ytor samt hur dessa kan tillämpas i tekniska och biologiska kontexter.

Området innefattar experimentella metoder, yt- och materialkarakterisering, materialsyntes, modellering, simulering och validering. Forskningen fokuserar på funktionella material och ytor baserade på halvledarmaterial, plaster, metaller, kompositer och metallegeringar.

Forskningen bygger på teorier från främst fysiken och kemin, exempelvis fasta tillståndets fysik, kvantfysik, termodynamik, mätteknik, sintringsmetoder, självorganiserad materialodling, och funktionalisering av ytskikt. Även den organiska kemin utgör en viktig bas vid framtagning av nya biomaterial.

 

Forskningsområden

Fotonik
Forskargruppen arbetar med forskning och teknisk utveckling inom industriell fysik och avancerad mätteknik. Forskningen är framförallt inriktad mot bestämning av ytors och materials elektromagnetiska och strukturella egenskaper samt strömning av gas, speciellt vindflöden och ljud vid vindkraftverk.

Funktionella ytor
Forskningsgruppen har som mål att genom intern och allierad spetskompetens samt med stöd av state of the art-mätmetoder utveckla kunskapen kring interaktionen mellan ytskiktens tillverkning och funktionella egenskaper.

Materialteknik
Området behandlar bland annat forskning om material och processutveckling för gjuteriindustrin med inriktning mot lättare material.

Tidiga produktutvecklingsfaser (Design)
Inom området skapas nätverk och samarbeten som syftar till att inleda forskning kring samverkan mellan traditionell produktutveckling och design i små och medelstora företag.

Tillämpad konstruktion (Digitala verktyg)
Utvecklingen av egenskapsspecifikation i samband med produktframtagning (design) och säkringen av egenskaps-/produktinformation är en naturlig inriktning på forskningen.

Foto: Joachim Brink

Västsvensk forskning tilldelas EU-anslag för en effektivare tillverkningsindustri

Ett stort europeiskt forskningsprojekt med syfte att stärka Europas industri har tilldelats medel från EU:s nya ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020. Hård konkurrens och höga krav ger en tydlig kvalitetsstämpel för forskarna från Högskolan i Halmstad, det enda svenska lärosätet representerat i projektet.

Sidan uppdaterad 2017-08-09