Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-10-22. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Energisystem

Energisystem är en av forskningsinriktningar inom Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap (RLAS), vilket innefattar de tre forskningsområdena – fjärrvärme, vindkraft och biogas.

Forskningen inom Energisystem kretsar kring frågor som rör olika tekniker för förnybar energiförsörjning, speciellt fjärrvärme, vindkraft och biogas. Forskningen är mångdisciplinär och bygger på teorier från främst fysiken och biologin, exempelvis mekanik, strömningslära, termodynamik, akustik, ellära och mikrobiologi. Statistiska metoder är också viktiga, t.ex. vad gäller analyser av fjärrvärmeanvändning.

Fjärrvärme

Fjärrvärmeforskningen inom RLAS har haft en mycket produktiv och framgångsrik utveckling. Denna forskning strävar efter ett helhetsperspektiv på fjärrvärme som energikälla i Sverige och globalt, och undersöker bland annat fjärrvärme och -kyla i ett europeiskt perspektiv.

Dessutom studeras ekonomi i distribution och investeringar samt uppbyggande av en samlad databas. Även framtidens behov av värme och kyla är ett område som undersöks. Här används populations- och demografianalyser för att skapa kartor och statistik över Europas länder med hjälp av GIS. Analyserna visar bland annat var det finns överskottsvärme från energiproduktion och industri som kan tas till vara och användas.

För att bättre förstå framtidens värmebehov är även sociala, ekonomiska och kulturella aspekter kring teknik, acceptans och kommunikation viktiga komponenter att studera.

Vindkraft

Forskningen om vindkraft som bedrivs inom RLAS studerar främst olika aspekter av vertikalaxlade vindkraftverk. Denna del av forskning sker i samarbete med Uppsala universitet, vilket bland annat medger tillgång till ett vertikalaxlat vindkraftverk på 200 kW lokaliserat i Falkenberg. Med detta verk som experimentell bas studeras t ex mekanismer bakom hur ljud uppstår i denna typ av verk, och hur turbulens i vinden inverkan på prestanda.

Även konventionell horisontalaxlad vindkraft studeras inom RLAS, t ex mätningar av lågfrekvent ljud från vindkraftparker.

Forskningen i vindkraft belyser också olika generatorer med omriktare
och hur de påverkar det elektriska elsystemet och överföringen av elenergi.

Biogas

Biogas är ett viktigt förnybart bränsle som kan produceras från gödsel och andra rest- och avfallsprodukter. Biogasen har så kallad dubbel klimatnytta eftersom den både ersätter fossila bränslen och kan minska metanutsläppen i jordbruket om gödseln rötas innan den sprids på åkern.

Biogasforskningen inom RLAS handlar om att optimera hanteringen av substrat och biogödsel och att skapa mervärden i lantbrukssektorn genom lösningar som kan öka produktion och lönsamhet.

Henrik Lund, Sven Werner, Robin Wiltshire, Svend Svendsen, Jan Eric Thorsen, Frede Hvelplund, Brian Vad Mathiesen.

Fjärrvärmens framtida roll i ett 100 procent förnybart energisystem diskuteras. Genom att införa nya koncept, som går under definitionen fjärde generations fjärrvärme (4GDH), kan fjärrvärmen spela en avgörande roll för att effektivt koppla framtidens värmekällor till värme- och kylbehoven. En viktig pusselbit i detta blir att sänka temperaturerna i fjärrvärmenätet för att bättre kunna utnyttja olika typer av värmekällor.

Fredric Ottermo, Erik Möllerström, Anders Nordborg, Jonny Hylander, Hans Bernhoff.

Störande ljud från konventionell vindkraft kan vara ett hinder för en större expansion av vindkraft. Den vertikalaxlade vindkraftstekniken har sannolikt potential att ge lägre ljudnivån och skulle kunna vara en pusselbit i en framtida expansion. I denna studie studeras var ljudet skapas i denna typ av verk och de bakomliggande mekanismerna modelleras, i syfte att förstå hur de kan göras ännu tystare.

Foto: Marie Mattsson

Marie Mattsson, Niklas Karlsson.

Biogas 2020 är ett projekt inom EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Inom projektet ligger fokus på olika delar som ska främja en positiv utveckling för biogasproduktion och -användning.

En viktig förutsättning för att skapa lönsamhet och samhällsnytta i biogas sektorn är att det utvecklas nya affärsmodeller. Vi studerar vilka framgångsfaktorer som behövs och vilka verktyg som kan användas för affärsmodellsinnovation i biogassammanhang. Som studieobjekt används lantbruk som gått samman för att bygga upp biogaskluster.

Karlsson, N, Halila, F., Mattsson, M., Hoveskog,M., 2017. Success factors for agricultural biogas production in Sweden: A case study of business model innovation. Journal of Cleaner Production, 142 (4), 2925-2934.

Sidan uppdaterad 2018-10-22