Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-22. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Varför våtmarker?

Synen på våtmarker har växlat genom tiderna.

För hundra år sedan upptogs stora delar av Sveriges idag rika jordbruksbygder av våtmarker. Genom målmedveten satsning på utdikning och dränering har dessa våtmarker i stort sett försvunnit. Förlusten av våtmarker har lett till en utarmning av landskapet som gör det mer sårbart på flera sätt. Den biologiska mångfalden har utarmats och läckaget av närsalter, främst kväve, har ökat med övergödning i kustnära hav som följd.

Forskningen har på olika sätt visat hur man kan utnyttja våtmarker som ett verktyg i miljöarbetet. Genom att skapa eller restaurera våtmarker erhålls olika nyttigheter för samhället ("ekosystemtjänster").

Ekosystemtjänster som våtmarker erbjuder är:

Vattenrening: Våtmarker reducerar kväve och fosfor men också t.ex. tungmetaller och miljögifter. Våtmarker tar hand om diffusa utsläpp från t.ex. jordbruket men fungerar även som ett steg i avloppsvattenrening.

Biologisk mångfald: Våtmarker ökar den biologiska mångfalden i landskapet. Våtmarkerna används, tillfälligt eller permanent, av många olika arter för t.ex. födosök, förökning eller som rastplats.

Vattenmagasinering: Våtmarker kan bidra till att jämna ut flödesvariationer. Vatten som magasineras i våtmarker kan utnyttjas för t.ex. bevattning.

Livskvalitet: Våtmarker kan vara till direkt glädje för oss. Exempel är friluftsliv, sportfiske, jakt, fågelskådning, naturupplevelser, landskapsbilden, turism, skola och undervisning.

Produktion och resursåtervinning: Våtmarker erbjuder möjligheter att producera t.ex. bioenergi och att återcirkulera näringsämnen till jordbruksmark.

Sidan uppdaterad 2018-02-22