Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-22. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Bakgrund och vision

Bakgrunden är övergödning och syrebrist. Visionen är att utveckla och stimulera våtmarksfrågor.

Övergödningen i sydöstra Kattegatt blev påtaglig vid mitten på 1970-talet då massförekomster av grönalgen Cladophora uppträdde och bland annat störde badlivet längs stränderna. När sedan syrebrist slog ut djurlivet vid bottnarna i början av 1980-talet blev problemet akut i Laholmsbukten. Därför, och som resultatet av en stor tvärvetenskaplig markanvändningsstudie i slutet av 1980-talet, startades våtmarksprojekt med försöksanläggningar i Halland. Tanken var att man inte enbart skulle satsa på att minska läckage och utsläpp av kväve, utan också öka avrinningsområdets möjlighet att ta hand om kvävet.

I Halland finns nu lång erfarenhet av arbete med våtmarker för att skydda kustvattnet och intresset för våtmarker har hela tiden ökat. Nu i början på 2000-talet satsar samhället på att minska kvävetransporten till våra kusthav med hjälp av våtmarker i jordbrukslandskapet. Under senare tid har våtmarkskonceptet även kommit att innefatta ekologisk dagvattenhantering vilket i Halmstad medfört att våtmarksanläggning inom tätbebyggelsen ingår som ett naturligt element i stadsbyggnadsplaneringen.

Detta, tillsammans med olika forskningsprojekt, har gjort att stor erfarenhet och unik kompetens byggts upp i flera halländska organisationer. Nu samlas kompetensen i Våtmarkscentrum för att utveckla den tillämpade våtmarksekologin och föra ut den i samhället. Centrumet ska fungera som en nationell och internationell resurs i våtmarksfrågor. Våtmarksteknologin är fortfarande mycket ung och forskning och utveckling kan förbättra miljöutbyte och kostnadseffektivitet.

I Våtmarkscentrum knyts teori och praktik samman genom en nära koppling till Högskolan i Halmstad, som kännetecknas av innovationstänkande och samverkan med det omgivande samhället. Visionen är ett kompetenscentrum som stimulerar utvecklingen av våtmarksfrågor som ett naturligt instrument i samhällets miljöarbete, med en vetenskaplig bas som garanteras genom Högskolan i Halmstad.

Sidan uppdaterad 2018-02-22