Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-21. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Sustainability, Innovation and Management in Building - SIMB

Byggsektorn omfattar ca 10% av Sveriges BNP och den har en stark påverkan på vår miljö genom dess stora utnyttjande av naturresurser. Den ställs nu också inför ett starkt krav på tillväxt eftersom det finns en stor efterfrågan på bostäder och infrastruktur. Byggsektorn har emellertid fått dåligt rykte på grund av problem med sjuka hus och hög kostnadsutveckling. Forskargruppen vill därför peka på följande områden där utveckling är nödvändig för den framtida byggsektorns framgång:

  • Förändring och innovationer i byggandet
  • Samverkansformer i byggprocessen
  • Det uthålliga byggandet

Forskargruppens ambition är att formulera och genomföra forskningsprojekt inom dessa områden. Inom det första området är avsikten att studera hur företagsprocesser påverkar byggföretagens förmåga till innovation och utveckling. Speciellt intressant är kopplingen mellan byggprocessens projektinriktade företag och de stationära företag som levererar byggmaterial till projekten - strategiska allianser är en intressant samverkansmodell som studeras. Ett annat perspektiv som kan påverka utvecklingen i byggandet handlar om hur man samverkar i byggprojekt. Nya samverkans- och upphandlingsformer kan skapa incitament för utveckling. Gruppen har speciellt studerat funktionsentreprenader som kan stimulerar entreprenörer att ta ett större ansvar för utveckling av teknik och byggprocess. Inom området "det uthålliga byggandet" är det i första hand energiperspektivet som engagerar gruppen. Det kommunala bostadsbolaget Halmstads Fastighets AB (HFAB) är en viktig samarbetspartner i detta projekt. Även brukarnas krav i byggprocessen har blivit ett intresseområde för gruppen genom ett doktorandprojekt i vilket det skapats nya kontakter med företag, organisationer och myndigheter.

Lokalt och regionalt har gruppen även andra väl etablerade relationer med företag och branschorganisationer och genomför i samverkan flera utvecklings- och forskningsprojekt som t.ex. "Logistik på byggarbetsplatsen", och "Framtidens produktionsmiljö - Väderskyddat byggande". En diskussion förs också med Chalmers om att starta en forskarskola inom ramen för temat "Industriellt byggande. Ett annorlunda projekt inom det uthålliga byggandet handlar om "low-cost housing" i Etiopien, en förstudie är gjord och om finansiering kan garanteras kommer studier att genomföras på plats.

Kristian Widén. Foto: Niclas Rosander

Sidan uppdaterad 2018-02-21