Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-03-01. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Området innovationsvetenskap

Innovationsvetenskap vid Högskolan i Halmstad är inriktat på innovation, entreprenörskap, lärande, företagsstyrning, management, affärsutveckling och marknadsföring, särskilt ur ett internationellt perspektiv och innefattar studier av hur interna och externa förhållanden påverkar innovationsprocesser och hur idéer når framgång på marknaden.

Sedan 1960-talet har ett vetenskapligt studium av innovationer, det vill säga frambringandet, spridningen och användningen av nya teknologier, produkter, processer, tjänster eller organisatoriska lösningar utvecklats till ett alltmer självständigt och i akademiska sammanhang accepterat forsknings- och undervisningsområde.

Området innovationsvetenskaps framväxt kan beskrivas utifrån den ekonomiska utvecklingen och förändringar i näringslivet och samhället i stort. Ny vetenskaplig kunskap, teknisk utveckling och därmed sammanhängande nya produkter, tjänster och affärsmodeller skapar ett behov av att överbrygga och integrera traditionella akademiska ämnen och utveckla nya akademiska kunskapsområden.

Stöd för näringsliv och samhälle

Innovationsvetenskap betecknar ett område där kunskap och förståelse för processer och dynamiken kring innovationer kan utvecklas och därmed också stödja näringslivet och samhället i framtida utveckling av innovationer och ekonomisk tillväxt. Detta sker genom framtagning av nya produkter och tjänster, ny teknik, nya affärsmodeller, framväxt av nya kunskapsintensiva branscher och inte minst genom förnyelse av samhälleliga funktioner.

Innovationsvetenskap är ett forsknings- och undervisningsområde där skilda ämnen samverkar kring det gemensamma fenomenet innovationer. Innovationsvetenskap är ett tillämpat forskningsområde där närhet till praktiken och empiriska företeelser är av central betydelse som grund för forskning och kunskapsutveckling. Innovationer ses i ett bredare perspektiv, både som produkter och processer, tjänster och som organisatoriska innovationer.

Området innovationsvetenskap

vid Högskolan i Halmstad har en inriktning mot innovation, entreprenörskap, lärande, företagsstyrning, management, affärsutveckling och marknadsföring, särskilt ur ett internationellt perspektiv.

Det innefattar studier av hur interna och externa förhållanden påverkar innovationsprocesser och hur idéer uppnår framgång på marknaden dvs blir innovationer.

Det kan handla om att studera ledningen av utvecklingsprocesser för att nå företagets strategiska mål eller studier av marknadsmässiga eller andra externa villkor för entreprenörens, företagets, regionens eller industrins innovationsförmåga och ekonomiska tillväxt.

Sidan uppdaterad 2018-03-01