Nyheter från Högskolan i Halmstad http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter.20.html Senaste nyheterna från Högskolan i Halmstad sv Högskolan i Halmstad SiteVision 4.5.3.3 Thu, 14 Feb 2019 12:00:00 +0100 Positiv framgång för moduler till Skolverkets portal http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/positivframgangformodulertillskolverketsportal.65447587.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/positivframgangformodulertillskolverketsportal.65447587.html Thu, 14 Feb 2019 08:00:00 +0100 Ny avsiktsförklaring mellan Högskolan i Halmstad och Halmstads garnison http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/nyavsiktsforklaringmellanhogskolanihalmstadochhalmstadsgarnison.65447588.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/nyavsiktsforklaringmellanhogskolanihalmstadochhalmstadsgarnison.65447588.html Wed, 13 Feb 2019 13:30:06 +0100 SM-guld i brottning till PIKA-student http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/smguldibrottningtillpikastudent.65447586.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/smguldibrottningtillpikastudent.65447586.html Tue, 12 Feb 2019 14:00:01 +0100 Högskolan i Halmstad var med när ”teater på distans” hade premiär http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/hogskolanihalmstadvarmednarteaterpadistanshadepremiar.65447584.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/hogskolanihalmstadvarmednarteaterpadistanshadepremiar.65447584.html Tue, 12 Feb 2019 11:52:00 +0100 Samarbetet Newcomers – med fokus på nyanlända har fått stöd för framtida forskning http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/samarbetetnewcomersmedfokuspanyanlandaharfattstodforframtidaforskning.65447583.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/samarbetetnewcomersmedfokuspanyanlandaharfattstodforframtidaforskning.65447583.html Mon, 11 Feb 2019 14:07:36 +0100 Interaktiv teater väcker engagemang http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/interaktivteatervackerengagemang.65447582.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/interaktivteatervackerengagemang.65447582.html Thu, 24 Jan 2019 15:27:30 +0100 Arvet efter bordtennis-VM – elitsatsning kombinerat med studier http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/arvetefterbordtennisvmelitsatsningkombineratmedstudier.65447563.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/arvetefterbordtennisvmelitsatsningkombineratmedstudier.65447563.html Fri, 18 Jan 2019 14:41:15 +0100 120 studenter samlades för att fira att studierna nu är avslutade http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/120studentersamladesforattfiraattstudiernanuaravslutade.65447556.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/120studentersamladesforattfiraattstudiernanuaravslutade.65447556.html Wed, 16 Jan 2019 09:13:59 +0100 Högskolan ger kurs i cybersäkerhet för andra lärosäten http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/hogskolangerkursicybersakerhetforandralarosaten.65447551.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/hogskolangerkursicybersakerhetforandralarosaten.65447551.html Tue, 15 Jan 2019 08:56:19 +0100 5,7 miljoner kronor tilldelas projekt för att digitalisera Halmstad http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/57miljonerkronortilldelasprojektforattdigitaliserahalmstad.65447549.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/57miljonerkronortilldelasprojektforattdigitaliserahalmstad.65447549.html Thu, 27 Dec 2018 11:51:35 +0100 Svårt för funktionsnedsatta att anmäla sexuella trakasserier http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/svartforfunktionsnedsattaattanmalasexuellatrakasserier.65447530.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/svartforfunktionsnedsattaattanmalasexuellatrakasserier.65447530.html Wed, 19 Dec 2018 08:06:33 +0100 Högskolan söker sin studentkår http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/hogskolansokersinstudentkar.65447535.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/hogskolansokersinstudentkar.65447535.html Mon, 17 Dec 2018 13:28:57 +0100 85 miljoner kronor satsas på hälsoinnovation samt smarta städer och samhällen http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/85miljonerkronorsatsaspahalsoinnovationsamtsmartastaderochsamhallen.65447529.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/85miljonerkronorsatsaspahalsoinnovationsamtsmartastaderochsamhallen.65447529.html Wed, 12 Dec 2018 09:55:34 +0100 Företag sprunget ur Högskolan i Halmstad en av 20 bästa affärsidéerna http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/foretagsprungeturhogskolanihalmstadenav20bastaaffarsideerna.65447525.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/foretagsprungeturhogskolanihalmstadenav20bastaaffarsideerna.65447525.html Mon, 10 Dec 2018 15:41:19 +0100 Lärosäten Syd inviger kontor i Bryssel för ökat fokus på internationella forskningssamarbeten http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/larosatensydinvigerkontoribrysselforokatfokuspainternationellaforskningssamarbeten.65447521.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/larosatensydinvigerkontoribrysselforokatfokuspainternationellaforskningssamarbeten.65447521.html Wed, 05 Dec 2018 14:56:07 +0100 Högskolan i Halmstad vann Volvo hackathon http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/hogskolanihalmstadvannvolvohackathon.65447511.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/hogskolanihalmstadvannvolvohackathon.65447511.html Wed, 05 Dec 2018 12:42:22 +0100 Nyttigt mingel när studenter mötte arbetsgivare http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/nyttigtmingelnarstudentermottearbetsgivare.65447507.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/nyttigtmingelnarstudentermottearbetsgivare.65447507.html Tue, 04 Dec 2018 13:32:56 +0100 Studenter fick stipendium för uppsatser inom funktionshinderområdet http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/studenterfickstipendiumforuppsatserinomfunktionshinderomradet.65447505.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/studenterfickstipendiumforuppsatserinomfunktionshinderomradet.65447505.html Wed, 28 Nov 2018 09:41:56 +0100 Tioårsjubileum för IT-forensik på Högskolan i Halmstad http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/tioarsjubileumforitforensikpahogskolanihalmstad.65447498.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/tioarsjubileumforitforensikpahogskolanihalmstad.65447498.html Fri, 23 Nov 2018 14:57:30 +0100 Innovation och framåtanda belönades av Sparbanksstiftelsen Kronan http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/innovationochframatandabelonadesavsparbanksstiftelsenkronan.65447496.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/innovationochframatandabelonadesavsparbanksstiftelsenkronan.65447496.html Fri, 23 Nov 2018 10:37:28 +0100 Storslam för Högskolan när diplom delades ut till mötesarrangörer http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/storslamforhogskolannardiplomdeladesuttillmotesarrangorer.65447493.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/storslamforhogskolannardiplomdeladesuttillmotesarrangorer.65447493.html Mon, 19 Nov 2018 15:45:56 +0100 Installationsföreläsningar vid akademisk högtid 2018 – en förmiddag fylld med kunskap http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/installationsforelasningarvidakademiskhogtid2018enformiddagfylldmedkunskap.65447488.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/installationsforelasningarvidakademiskhogtid2018enformiddagfylldmedkunskap.65447488.html Mon, 19 Nov 2018 15:21:22 +0100 Akademisk högtid med fest, glädje och tradition http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/akademiskhogtidmedfestgladjeochtradition.65447471.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/akademiskhogtidmedfestgladjeochtradition.65447471.html Mon, 19 Nov 2018 10:03:44 +0100 Internationella mansdagen: ”Det är viktigt att uppmärksamma att jämställdhet är något som berör både kvinnor och män” http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/internationellamansdagendetarviktigtattuppmarksammaattjamstalldhetarnagotsomberorbadekvinnorochman.65447485.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/internationellamansdagendetarviktigtattuppmarksammaattjamstalldhetarnagotsomberorbadekvinnorochman.65447485.html Mon, 19 Nov 2018 07:00:00 +0100 Världstoalettdagen – för att uppmärksamma en global kris http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/varldstoalettdagenforattuppmarksammaenglobalkris.65447476.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/varldstoalettdagenforattuppmarksammaenglobalkris.65447476.html Fri, 16 Nov 2018 17:16:07 +0100 Åsa Krusebrant får Högskolans pedagogiska pris http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/asakrusebrantfarhogskolanspedagogiskapris.65447477.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/asakrusebrantfarhogskolanspedagogiskapris.65447477.html Fri, 16 Nov 2018 17:14:08 +0100 Karin Weman får årets pris för samverkan och innovation http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/karinwemanfararetsprisforsamverkanochinnovation.65447478.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/karinwemanfararetsprisforsamverkanochinnovation.65447478.html Tue, 06 Nov 2018 17:07:57 +0100 Kinabesök stärker samarbete över gränserna http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/kinabesokstarkersamarbeteovergranserna.65447443.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/kinabesokstarkersamarbeteovergranserna.65447443.html Mon, 05 Nov 2018 09:30:00 +0100 Vård- och omsorgspersonalens digitala resa har börjat http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/vardochomsorgspersonalensdigitalaresaharborjat.65447451.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/vardochomsorgspersonalensdigitalaresaharborjat.65447451.html Fri, 19 Oct 2018 20:26:36 +0200 En hållbar framtid med nanoteknik http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/enhallbarframtidmednanoteknik.65447435.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/enhallbarframtidmednanoteknik.65447435.html Mon, 01 Oct 2018 08:39:46 +0200 Innovationskonferens 2018 http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/innovationskonferens2018.65447414.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/innovationskonferens2018.65447414.html Fri, 31 Aug 2018 08:30:31 +0200 Ansvar och sekretess – knepigt men avgörande i skolans värld http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/ansvarochsekretessknepigtmenavgorandeiskolansvarld.65447369.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/ansvarochsekretessknepigtmenavgorandeiskolansvarld.65447369.html Wed, 29 Aug 2018 11:47:35 +0200 Vem tycker du ska vinna pedagogiska priset och priset för samverkan och innovation? http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/vemtyckerduskavinnapedagogiskaprisetochprisetforsamverkanochinnovation.65447363.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/vemtyckerduskavinnapedagogiskaprisetochprisetforsamverkanochinnovation.65447363.html Tue, 28 Aug 2018 11:19:40 +0200 Sommarskola med fokus på hälsoinnovationer http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/sommarskolamedfokuspahalsoinnovationer.65447361.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/sommarskolamedfokuspahalsoinnovationer.65447361.html Fri, 24 Aug 2018 15:49:54 +0200 Nya studenter trotsade regnet på årets nollning http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/nyastudentertrotsaderegnetpaaretsnollning.65447356.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/nyastudentertrotsaderegnetpaaretsnollning.65447356.html Wed, 22 Aug 2018 14:55:02 +0200 Fab Lab lever även på sommaren http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/fablableveravenpasommaren.65447350.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/fablableveravenpasommaren.65447350.html Fri, 20 Jul 2018 16:43:42 +0200 Sommaröppet lockade nyfikna från hela landet http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/sommaroppetlockadenyfiknafranhelalandet.65447295.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/sommaroppetlockadenyfiknafranhelalandet.65447295.html Thu, 12 Jul 2018 12:11:14 +0200 9 000 antagna till Högskolan i Halmstad http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/9000antagnatillhogskolanihalmstad.65447285.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/9000antagnatillhogskolanihalmstad.65447285.html Fri, 06 Jul 2018 12:16:05 +0200 Sommarskolor lockade engagerade studenter och välkända föreläsare http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/sommarskolorlockadeengageradestudenterochvalkandaforelasare.65447279.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/nyheter/sommarskolorlockadeengageradestudenterochvalkandaforelasare.65447279.html Mon, 25 Jun 2018 10:25:13 +0200 Hälsoteknikcentrum Halland får ytterligare finansiering för fortsatt utveckling av framtidens hälso- och sjukvård http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/halsoteknikcentrumhallandfarytterligarefinansieringforfortsattutvecklingavframtidenshalsoochsjukvard.65447250.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/halsoteknikcentrumhallandfarytterligarefinansieringforfortsattutvecklingavframtidenshalsoochsjukvard.65447250.html Tue, 19 Jun 2018 09:32:49 +0200 Lyckad kurs i robotik för gymnasieelever http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/lyckadkursirobotikforgymnasieelever.65447213.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/lyckadkursirobotikforgymnasieelever.65447213.html Wed, 13 Jun 2018 13:01:40 +0200 Konsten att underlätta för innovationer inom vård och omsorg http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/konstenattunderlattaforinnovationerinomvardochomsorg.65447195.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/konstenattunderlattaforinnovationerinomvardochomsorg.65447195.html Fri, 08 Jun 2018 12:39:27 +0200 Ny programchef för jämställdhetsintegrering http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/nyprogramchefforjamstalldhetsintegrering.65447168.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/nyprogramchefforjamstalldhetsintegrering.65447168.html Tue, 05 Jun 2018 10:20:02 +0200 Matematikstipendium delades ut för första gången http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/matematikstipendiumdeladesutforforstagangen.65447167.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/matematikstipendiumdeladesutforforstagangen.65447167.html Mon, 04 Jun 2018 16:40:29 +0200 Stor succé för Högskolans första avslutningshögtid http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/storsucceforhogskolansforstaavslutningshogtid.65447166.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/storsucceforhogskolansforstaavslutningshogtid.65447166.html Fri, 01 Jun 2018 08:00:00 +0200 Värdig mottagare av Högskolans nya utmärkelse: årets alumn http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/vardigmottagareavhogskolansnyautmarkelsearetsalumn.65447157.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/vardigmottagareavhogskolansnyautmarkelsearetsalumn.65447157.html Thu, 31 May 2018 11:09:30 +0200 Examensdags för de första studenterna på masterprogrammet i hälsa och livsstil http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/examensdagsfordeforstastudenternapamasterprogrammetihalsaochlivsstil.65447160.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/examensdagsfordeforstastudenternapamasterprogrammetihalsaochlivsstil.65447160.html Wed, 30 May 2018 16:19:21 +0200 Ingenjörsstudenter tvåa i internationell drönartävling http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/ingenjorsstudentertvaaiinternationelldronartavling.65447156.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/ingenjorsstudentertvaaiinternationelldronartavling.65447156.html Tue, 29 May 2018 09:21:07 +0200 Stipendiater trotsade regn och sprudlade av glädje http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/stipendiatertrotsaderegnochsprudladeavgladje.65447153.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/stipendiatertrotsaderegnochsprudladeavgladje.65447153.html Fri, 25 May 2018 17:08:38 +0200 Betongmöbler och självflygande drönare bland årets innovationer på Utexpo http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/betongmoblerochsjalvflygandedronareblandaretsinnovationerpautexpo.65447150.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/betongmoblerochsjalvflygandedronareblandaretsinnovationerpautexpo.65447150.html Wed, 23 May 2018 16:31:06 +0200 Högskolan startar AI-utbildning för näringslivet http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/hogskolanstartaraiutbildningfornaringslivet.65447144.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/hogskolanstartaraiutbildningfornaringslivet.65447144.html Tue, 22 May 2018 08:12:59 +0200 Nya värden och oväntade utmaningar – ny bok om samverkansformer http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/nyavardenochovantadeutmaningarnybokomsamverkansformer.65447141.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/nyavardenochovantadeutmaningarnybokomsamverkansformer.65447141.html Mon, 21 May 2018 11:21:05 +0200 Förstärkt alumnverksamhet ska skapa fruktbara relationer med tidigare studenter http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/forstarktalumnverksamhetskaskapafruktbararelationermedtidigarestudenter.65447136.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/forstarktalumnverksamhetskaskapafruktbararelationermedtidigarestudenter.65447136.html Fri, 18 May 2018 13:28:19 +0200 Internationell toppstudent från Högskolan i Halmstad tog emot Global Swede-diplom http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/internationelltoppstudentfranhogskolanihalmstadtogemotglobalswedediplom.65447128.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/internationelltoppstudentfranhogskolanihalmstadtogemotglobalswedediplom.65447128.html Wed, 16 May 2018 10:19:56 +0200 Pernilla Nilsson leder arbete inom skolans digitalisering http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/pernillanilssonlederarbeteinomskolansdigitalisering.65447121.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/pernillanilssonlederarbeteinomskolansdigitalisering.65447121.html Tue, 15 May 2018 17:49:00 +0200 Högskolan i Halmstad är redo för polisutbildning http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/hogskolanihalmstadarredoforpolisutbildning.65447120.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/hogskolanihalmstadarredoforpolisutbildning.65447120.html Tue, 15 May 2018 08:42:22 +0200 Stort intresse för Högskolans första gemensamma avslutning http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/stortintresseforhogskolansforstagemensammaavslutning.65447109.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/stortintresseforhogskolansforstagemensammaavslutning.65447109.html Fri, 11 May 2018 08:00:00 +0200 Kollegial undervisning stöttas av Högskolans forskare i Skolverket-arbete http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/kollegialundervisningstottasavhogskolansforskareiskolverketarbete.65447106.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/kollegialundervisningstottasavhogskolansforskareiskolverketarbete.65447106.html Wed, 09 May 2018 20:07:20 +0200 Bordtennisbollen är i rullning – samverkan ska främja sporten http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/bordtennisbollenarirullningsamverkanskaframjasporten.65447098.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/bordtennisbollenarirullningsamverkanskaframjasporten.65447098.html Wed, 09 May 2018 06:52:27 +0200 Säg det med en sång – framtidens äldreomsorg blir teater http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/sagdetmedensangframtidensaldreomsorgblirteater.65447102.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/sagdetmedensangframtidensaldreomsorgblirteater.65447102.html Tue, 08 May 2018 11:35:03 +0200 Racketsporternas framtid i fokus på forskarkonferens http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/racketsporternasframtidifokuspaforskarkonferens.65447096.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/racketsporternasframtidifokuspaforskarkonferens.65447096.html Tue, 08 May 2018 11:31:47 +0200 Många besökare vid Högskolans monter på Halmstad Arena http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/mangabesokarevidhogskolansmonterpahalmstadarena.65447097.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/mangabesokarevidhogskolansmonterpahalmstadarena.65447097.html Mon, 07 May 2018 12:02:33 +0200 Studenter deltar i drönartävling i USA http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/studenterdeltaridronartavlingiusa.65447095.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/studenterdeltaridronartavlingiusa.65447095.html Wed, 25 Apr 2018 10:36:17 +0200 Med ett tillsammansperspektiv för barns och ungas väl http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/medetttillsammansperspektivforbarnsochungasval.65447082.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/medetttillsammansperspektivforbarnsochungasval.65447082.html Tue, 24 Apr 2018 14:06:54 +0200 Forskare slår ett slag för racketsporternas framtid inför lag-VM i bordtennis http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/forskareslarettslagforracketsporternasframtidinforlagvmibordtennis.65447079.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/forskareslarettslagforracketsporternasframtidinforlagvmibordtennis.65447079.html Mon, 23 Apr 2018 13:50:39 +0200 VRoom – uppdragsutbildning som leder till digitalt ”klick” http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/vroomuppdragsutbildningsomledertilldigitaltklick.65447077.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/vroomuppdragsutbildningsomledertilldigitaltklick.65447077.html Fri, 20 Apr 2018 12:03:10 +0200 Pernilla Nilsson blir nästa prorektor http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/pernillanilssonblirnastaprorektor.65447073.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/pernillanilssonblirnastaprorektor.65447073.html Wed, 18 Apr 2018 18:10:33 +0200 Programmen sjuksköterska, civilekonom och IT-forensik fortsatt populära http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/programmensjukskoterskacivilekonomochitforensikfortsattpopulara.65447070.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/programmensjukskoterskacivilekonomochitforensikfortsattpopulara.65447070.html Mon, 16 Apr 2018 15:50:03 +0200 Ny akademichef rör sig gärna i tvärvetenskapen och i laboratorier http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/nyakademichefrorsiggarnaitvarvetenskapenochilaboratorier.65447064.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/nyakademichefrorsiggarnaitvarvetenskapenochilaboratorier.65447064.html Thu, 12 Apr 2018 08:49:36 +0200 Nytt huvudområde sätter träningsfysiologin i fokus http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/nytthuvudomradesattertraningsfysiologinifokus.65447062.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/nytthuvudomradesattertraningsfysiologinifokus.65447062.html Wed, 11 Apr 2018 13:16:33 +0200 Fler specialistsjuksköterskor inom ögonvård behövs http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/flerspecialistsjukskoterskorinomogonvardbehovs.65447061.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/flerspecialistsjukskoterskorinomogonvardbehovs.65447061.html Wed, 11 Apr 2018 10:57:27 +0200 Förändringar i sjuksköterske­programmet för att möta framtidens vårdbehov http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/forandringarisjukskoterskeprogrammetforattmotaframtidensvardbehov.65447056.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/forandringarisjukskoterskeprogrammetforattmotaframtidensvardbehov.65447056.html Tue, 10 Apr 2018 15:04:24 +0200 Fortsatt samarbete mellan Falkenbergs kommun och Högskolan i Halmstad http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/fortsattsamarbetemellanfalkenbergskommunochhogskolanihalmstad.65447054.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/fortsattsamarbetemellanfalkenbergskommunochhogskolanihalmstad.65447054.html Mon, 09 Apr 2018 14:47:16 +0200 Social robot hjälpte Sebastian på tentan http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/socialrobothjalptesebastianpatentan.65447049.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/socialrobothjalptesebastianpatentan.65447049.html Wed, 28 Mar 2018 10:01:03 +0200 Arkitekter i skolan: Skolgårdskreatörer besökte Högskolan http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/arkitekteriskolanskolgardskreatorerbesoktehogskolan.65447038.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/arkitekteriskolanskolgardskreatorerbesoktehogskolan.65447038.html Tue, 27 Mar 2018 14:44:07 +0200 Satsning på 21 miljoner ska göra sjukvården mer digital http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/satsningpa21miljonerskagorasjukvardenmerdigital.65447037.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/satsningpa21miljonerskagorasjukvardenmerdigital.65447037.html Mon, 26 Mar 2018 13:19:20 +0200 Lärosäten kraftsamlar för att fler ska välja en lärarutbildning http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/larosatenkraftsamlarforattflerskavaljaenlararutbildning.65447036.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/larosatenkraftsamlarforattflerskavaljaenlararutbildning.65447036.html Mon, 26 Mar 2018 09:51:28 +0200 Högre tryck än någonsin under Arena Affärssystem http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/hogretryckannagonsinunderarenaaffarssystem.65447034.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/hogretryckannagonsinunderarenaaffarssystem.65447034.html Fri, 23 Mar 2018 14:01:49 +0100 Samverkan för grön tillväxt i Halland http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/samverkanforgrontillvaxtihalland.65447031.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/samverkanforgrontillvaxtihalland.65447031.html Thu, 22 Mar 2018 11:12:23 +0100 UKÄ ifrågasätter forskarutbildning http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/ukaifragasatterforskarutbildning.65447027.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/ukaifragasatterforskarutbildning.65447027.html Wed, 21 Mar 2018 13:11:00 +0100 Studentkonferens: Lekfullt på största allvar http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/studentkonferenslekfulltpastorstaallvar.65447023.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/studentkonferenslekfulltpastorstaallvar.65447023.html Fri, 16 Mar 2018 13:05:29 +0100 Nytt tentamenstillfälle på grund av brandlarm http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/nytttentamenstillfallepagrundavbrandlarm.65447015.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/nytttentamenstillfallepagrundavbrandlarm.65447015.html Wed, 14 Mar 2018 13:30:00 +0100 Högskolan inspirerade barn under teknikmässa http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/hogskolaninspireradebarnunderteknikmassa.65447003.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/hogskolaninspireradebarnunderteknikmassa.65447003.html Wed, 14 Mar 2018 06:50:38 +0100 Utbildningar för framtidens utmaningar – dags att söka http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/utbildningarforframtidensutmaningardagsattsoka.65447007.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/utbildningarforframtidensutmaningardagsattsoka.65447007.html Mon, 05 Mar 2018 14:55:14 +0100 Nytt Brysselkontor ger närhet till EU http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/nyttbrysselkontorgernarhettilleu.65446987.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/nyttbrysselkontorgernarhettilleu.65446987.html Thu, 01 Mar 2018 18:55:08 +0100 Nära 1 500 besökare på Högskolans årliga öppet hus http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/nara1500besokarepahogskolansarligaoppethus.65446985.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/nara1500besokarepahogskolansarligaoppethus.65446985.html Thu, 22 Feb 2018 15:59:59 +0100 2017 – ett år av positiv utveckling http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/2017ettaravpositivutveckling.65446974.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/2017ettaravpositivutveckling.65446974.html Thu, 15 Feb 2018 10:39:14 +0100 Höjdpunkter och framgångar inom hälsoinnovation http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/hojdpunkterochframgangarinomhalsoinnovation.65446964.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/hojdpunkterochframgangarinomhalsoinnovation.65446964.html Wed, 14 Feb 2018 16:28:45 +0100 Så stärks innovationsförmågan – resultat och erfarenheter i HICubes seminarieserie http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/sastarksinnovationsformaganresultatocherfarenheterihicubesseminarieserie.65446961.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/sastarksinnovationsformaganresultatocherfarenheterihicubesseminarieserie.65446961.html Fri, 09 Feb 2018 09:29:10 +0100 Vad gör fake news med oss? Samtalsserien "Vi pratar om det" firar två år http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/vadgorfakenewsmedosssamtalsserienviprataromdetfirartvaar.65446934.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/vadgorfakenewsmedosssamtalsserienviprataromdetfirartvaar.65446934.html Tue, 06 Feb 2018 14:17:02 +0100 Studenter skapar VR-simulering för grävmaskiner http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/studenterskaparvrsimuleringforgravmaskiner.65446929.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/studenterskaparvrsimuleringforgravmaskiner.65446929.html Fri, 02 Feb 2018 13:49:18 +0100 Varning! Piratskolan har övning http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/varningpiratskolanharovning.65446919.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/varningpiratskolanharovning.65446919.html Thu, 01 Feb 2018 18:32:35 +0100 Startskott för framtidens digitala lärande i skolan http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/startskottforframtidensdigitalalarandeiskolan.65446918.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/startskottforframtidensdigitalalarandeiskolan.65446918.html Fri, 26 Jan 2018 10:15:28 +0100 Intromässa välkomnade vårens studenter till Högskolan http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/intromassavalkomnadevarensstudentertillhogskolan.65446910.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/intromassavalkomnadevarensstudentertillhogskolan.65446910.html Thu, 25 Jan 2018 10:57:25 +0100 Prorektor lämnar sitt uppdrag http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/prorektorlamnarsittuppdrag.65446894.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2018/prorektorlamnarsittuppdrag.65446894.html Thu, 21 Dec 2017 07:24:52 +0100 Digitala verktyg ska motivera patienter att ta sina mediciner http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/digitalaverktygskamotiverapatienteratttasinamediciner.65446858.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/digitalaverktygskamotiverapatienteratttasinamediciner.65446858.html Thu, 14 Dec 2017 09:45:54 +0100 Erasmus+ är en väg till internationella studier http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/erasmusarenvagtillinternationellastudier.65446829.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/erasmusarenvagtillinternationellastudier.65446829.html Tue, 12 Dec 2017 17:01:03 +0100 Stärkt samarbete mellan kommunen och Högskolan i Halmstad http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/starktsamarbetemellankommunenochhogskolanihalmstad.65446826.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/starktsamarbetemellankommunenochhogskolanihalmstad.65446826.html Mon, 11 Dec 2017 15:20:05 +0100 Nobelpristagare besökte Science Safari-bussen http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/nobelpristagarebesoktesciencesafaribussen.65446823.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/nobelpristagarebesoktesciencesafaribussen.65446823.html Fri, 08 Dec 2017 08:42:23 +0100 Med karriär i fokus http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/medkarriarifokus.65446815.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/medkarriarifokus.65446815.html Tue, 05 Dec 2017 10:55:01 +0100 Studenter fick stipendier för uppsatser inom funktionshinderområdet http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/studenterfickstipendierforuppsatserinomfunktionshinderomradet.65446810.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/studenterfickstipendierforuppsatserinomfunktionshinderomradet.65446810.html Fri, 01 Dec 2017 12:12:54 +0100 Högskolan i Halmstad blir ett riksidrottsuniversitet 2018 http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/hogskolanihalmstadblirettriksidrottsuniversitet2018.65446784.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/hogskolanihalmstadblirettriksidrottsuniversitet2018.65446784.html Fri, 24 Nov 2017 07:00:00 +0100 Aktiva studenter i fokus på högskolepedagogisk konferens http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/aktivastudenterifokuspahogskolepedagogiskkonferens.65446756.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/aktivastudenterifokuspahogskolepedagogiskkonferens.65446756.html Thu, 23 Nov 2017 08:00:00 +0100 Tioårigt Kinasamarbete gav mersmak http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/tioarigtkinasamarbetegavmersmak.65446757.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/tioarigtkinasamarbetegavmersmak.65446757.html Wed, 22 Nov 2017 14:29:44 +0100 Heja Moa Nygren, brottare och PIKA-student, som tävlar i U23-VM! http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/hejamoanygrenbrottareochpikastudentsomtavlariu23vm.65446760.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/hejamoanygrenbrottareochpikastudentsomtavlariu23vm.65446760.html Mon, 20 Nov 2017 15:30:47 +0100 Fest, glädje och allvar när Högskolan firade akademisk högtid http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/festgladjeochallvarnarhogskolanfiradeakademiskhogtid.65446753.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/festgladjeochallvarnarhogskolanfiradeakademiskhogtid.65446753.html Fri, 17 Nov 2017 17:36:38 +0100 Hans-Erik Eldemark får Högskolans nyinstiftade pris för samverkan och innovation http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/hanserikeldemarkfarhogskolansnyinstiftadeprisforsamverkanochinnovation.65446750.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/hanserikeldemarkfarhogskolansnyinstiftadeprisforsamverkanochinnovation.65446750.html Fri, 17 Nov 2017 17:36:23 +0100 Eva Strandell får Högskolans pedagogiska pris http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/evastrandellfarhogskolanspedagogiskapris.65446740.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/evastrandellfarhogskolanspedagogiskapris.65446740.html Fri, 17 Nov 2017 09:00:00 +0100 Nytt utbildningsmagasin ute! http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/nyttutbildningsmagasinute.65446739.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/nyttutbildningsmagasinute.65446739.html Thu, 16 Nov 2017 16:00:00 +0100 Hackathons vinnare skapade lösningar till Arbetsförmedlingen http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/hackathonsvinnareskapadelosningartillarbetsformedlingen.65446743.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/hackathonsvinnareskapadelosningartillarbetsformedlingen.65446743.html Wed, 15 Nov 2017 15:42:11 +0100 Uppsatser inom hälsa och hållbar uppväxt prisas http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/uppsatserinomhalsaochhallbaruppvaxtprisas.65446741.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/uppsatserinomhalsaochhallbaruppvaxtprisas.65446741.html Mon, 13 Nov 2017 17:46:15 +0100 Studenter belönas av Sparbanksstiftelsen Kronan http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/studenterbelonasavsparbanksstiftelsenkronan.65446700.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/studenterbelonasavsparbanksstiftelsenkronan.65446700.html Wed, 08 Nov 2017 09:33:49 +0100 Tillsammans för morgondagens skola – och för att lära känna varandra http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/tillsammansformorgondagensskolaochforattlarakannavarandra.65446692.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/tillsammansformorgondagensskolaochforattlarakannavarandra.65446692.html Thu, 02 Nov 2017 09:39:38 +0100 Smartare Elektroniksystem – en gemensam satsning för att stärka svensk industri http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/smartareelektroniksystemengemensamsatsningforattstarkasvenskindustri.65446688.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/smartareelektroniksystemengemensamsatsningforattstarkasvenskindustri.65446688.html Fri, 27 Oct 2017 10:53:41 +0200 Utländska studenter startar lokalt nätverk http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/utlandskastudenterstartarlokaltnatverk.65446679.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/utlandskastudenterstartarlokaltnatverk.65446679.html Thu, 12 Oct 2017 16:42:51 +0200 Framtidens digitala sjukvård i fokus på konferens http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/framtidensdigitalasjukvardifokuspakonferens.65446664.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/framtidensdigitalasjukvardifokuspakonferens.65446664.html Tue, 03 Oct 2017 15:11:26 +0200 Forskning lockade besökare till Stadsbiblioteket http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/forskninglockadebesokaretillstadsbiblioteket.65446655.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/forskninglockadebesokaretillstadsbiblioteket.65446655.html Tue, 26 Sep 2017 09:30:21 +0200 Nytt pris för samverkan och innovation inrättas http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/nyttprisforsamverkanochinnovationinrattas.65446639.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/nyttprisforsamverkanochinnovationinrattas.65446639.html Mon, 25 Sep 2017 15:18:52 +0200 Hedersdoktor med engagemang för idrotten och hemorten http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/hedersdoktormedengagemangforidrottenochhemorten.65446642.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/hedersdoktormedengagemangforidrottenochhemorten.65446642.html Mon, 25 Sep 2017 11:11:41 +0200 Två dagar ForskarFredag – ny kunskap och inspiration för barn, ungdomar och vuxna http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/tvadagarforskarfredagnykunskapochinspirationforbarnungdomarochvuxna.65446641.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/tvadagarforskarfredagnykunskapochinspirationforbarnungdomarochvuxna.65446641.html Fri, 22 Sep 2017 11:41:00 +0200 Nya medel till Högskolan i budgetpropositionen http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/nyamedeltillhogskolanibudgetpropositionen.65446632.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/nyamedeltillhogskolanibudgetpropositionen.65446632.html Thu, 21 Sep 2017 14:20:03 +0200 Ny film från Google uppmärksammar innovationsprojekt från Hälsoteknikcentrum Halland http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/nyfilmfrangoogleuppmarksammarinnovationsprojektfranhalsoteknikcentrumhalland.65446629.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/nyfilmfrangoogleuppmarksammarinnovationsprojektfranhalsoteknikcentrumhalland.65446629.html Fri, 15 Sep 2017 13:04:16 +0200 Femårsjubileum för Kinasamarbete http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/femarsjubileumforkinasamarbete.65446624.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/femarsjubileumforkinasamarbete.65446624.html Tue, 12 Sep 2017 08:25:35 +0200 Ny vicerektor för samverkan, innovation och internationalisering http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/nyvicerektorforsamverkaninnovationochinternationalisering.65446613.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/nyvicerektorforsamverkaninnovationochinternationalisering.65446613.html Tue, 29 Aug 2017 15:07:01 +0200 Gå med Högskolan i årets prideparad http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/gamedhogskolaniaretsprideparad.65446593.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/gamedhogskolaniaretsprideparad.65446593.html Fri, 18 Aug 2017 15:53:24 +0200 Med sikte på att bli Sveriges bästa studentstad http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/medsiktepaattblisverigesbastastudentstad.65446581.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/medsiktepaattblisverigesbastastudentstad.65446581.html Wed, 16 Aug 2017 10:18:08 +0200 Designstudenter tog sig an utvecklande utmaning http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/designstudentertogsiganutvecklandeutmaning.65446577.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/designstudentertogsiganutvecklandeutmaning.65446577.html Mon, 07 Aug 2017 09:30:00 +0200 Rekordmånga SI-stipendiater till Högskolan http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/rekordmangasistipendiatertillhogskolan.65446556.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/rekordmangasistipendiatertillhogskolan.65446556.html Fri, 21 Jul 2017 15:04:04 +0200 Sommaröppet gav en försmak av framtiden http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/sommaroppetgavenforsmakavframtiden.65446566.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/sommaroppetgavenforsmakavframtiden.65446566.html Mon, 17 Jul 2017 08:16:54 +0200 Mer samverkan för välfärd och tillväxt http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/mersamverkanforvalfardochtillvaxt.65446559.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/mersamverkanforvalfardochtillvaxt.65446559.html Thu, 13 Jul 2017 10:06:05 +0200 Ekonom, sjuksköterska och lärare – fortsatt populära utbildningar vid Högskolan i Halmstad http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/ekonomsjukskoterskaochlararefortsattpopularautbildningarvidhogskolanihalmstad.65446560.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/ekonomsjukskoterskaochlararefortsattpopularautbildningarvidhogskolanihalmstad.65446560.html Thu, 06 Jul 2017 15:11:01 +0200 Digitalisering och lärares professionsutveckling i Almedalen http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/digitaliseringochlararesprofessionsutvecklingialmedalen.65446553.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/digitaliseringochlararesprofessionsutvecklingialmedalen.65446553.html Tue, 04 Jul 2017 14:00:00 +0200 Högskolan på plats bland höga master och folkvimmel http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/hogskolanpaplatsblandhogamasterochfolkvimmel.65446549.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/hogskolanpaplatsblandhogamasterochfolkvimmel.65446549.html Tue, 04 Jul 2017 10:05:40 +0200 Högskolan i Halmstad blir akademisk utbildningspartner till lag-VM i bordtennis 2018 http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/hogskolanihalmstadblirakademiskutbildningspartnertilllagvmibordtennis2018.65446543.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/hogskolanihalmstadblirakademiskutbildningspartnertilllagvmibordtennis2018.65446543.html Thu, 29 Jun 2017 15:27:00 +0200 Digital hållbarhet i fokus för Högskolan på The Tall Ships Races http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/digitalhallbarhetifokusforhogskolanpathetallshipsraces.65446540.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/digitalhallbarhetifokusforhogskolanpathetallshipsraces.65446540.html Wed, 21 Jun 2017 16:12:25 +0200 Utbildning och samverkan i fokus när Högskolans femte rektor installerades http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/utbildningochsamverkanifokusnarhogskolansfemterektorinstallerades.65446519.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/utbildningochsamverkanifokusnarhogskolansfemterektorinstallerades.65446519.html Tue, 20 Jun 2017 12:39:06 +0200 ”På flykt och försvunnen” – en ny uppdragsutbildning http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/paflyktochforsvunnenennyuppdragsutbildning.65446518.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/paflyktochforsvunnenennyuppdragsutbildning.65446518.html Mon, 12 Jun 2017 11:06:48 +0200 Unikt samarbete i Halmstad kring utbildning ger nya möjligheter för elitsatsande unga golfare http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/uniktsamarbeteihalmstadkringutbildninggernyamojligheterforelitsatsandeungagolfare.65446506.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/uniktsamarbeteihalmstadkringutbildninggernyamojligheterforelitsatsandeungagolfare.65446506.html Fri, 09 Jun 2017 09:05:15 +0200 Jörgen Persson och Gun-Britt Lydén nya hedersdoktorer vid Högskolan i Halmstad http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/jorgenperssonochgunbrittlydennyahedersdoktorervidhogskolanihalmstad.65446503.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/jorgenperssonochgunbrittlydennyahedersdoktorervidhogskolanihalmstad.65446503.html Wed, 07 Jun 2017 15:11:27 +0200 Examenstider på Högskolan i Halmstad http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/examenstiderpahogskolanihalmstad.65446497.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/examenstiderpahogskolanihalmstad.65446497.html Mon, 05 Jun 2017 07:31:04 +0200 Grön innovation bland examensprojekt på Högskolan i Halmstad http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/groninnovationblandexamensprojektpahogskolanihalmstad.65446493.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/groninnovationblandexamensprojektpahogskolanihalmstad.65446493.html Fri, 02 Jun 2017 14:58:39 +0200 Digitala postrar under Praktikexpo visar språkets kraft i arbetslivet http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/digitalapostrarunderpraktikexpovisarspraketskraftiarbetslivet.65446494.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/digitalapostrarunderpraktikexpovisarspraketskraftiarbetslivet.65446494.html Thu, 01 Jun 2017 09:12:33 +0200 Elever skapar orkestermusik med mobiltelefoner http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/eleverskaparorkestermusikmedmobiltelefoner.65446491.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/eleverskaparorkestermusikmedmobiltelefoner.65446491.html Mon, 29 May 2017 15:56:25 +0200 Glädje och stolthet när årets bästa examensprojekt prisades http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/gladjeochstolthetnararetsbastaexamensprojektprisades.65446488.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/gladjeochstolthetnararetsbastaexamensprojektprisades.65446488.html Fri, 26 May 2017 18:56:01 +0200 Stor variation bland årets innovationer på Utexpo http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/storvariationblandaretsinnovationerpautexpo.65446486.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/storvariationblandaretsinnovationerpautexpo.65446486.html Tue, 23 May 2017 11:49:14 +0200 Premiär för Slottsparkens utegym http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/premiarforslottsparkensutegym.65446485.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/premiarforslottsparkensutegym.65446485.html Mon, 22 May 2017 09:01:43 +0200 Halmstad har kort startsträcka för polisutbildning http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/halmstadharkortstartstrackaforpolisutbildning.65446482.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/halmstadharkortstartstrackaforpolisutbildning.65446482.html Fri, 19 May 2017 14:36:11 +0200 Samhällsuppdraget blev ”Mission possible” när studenter hjälptes åt http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/samhallsuppdragetblevmissionpossiblenarstudenterhjalptesat.65446483.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/samhallsuppdragetblevmissionpossiblenarstudenterhjalptesat.65446483.html Thu, 18 May 2017 16:49:21 +0200 Baxters robotkonst imponerade på juryn http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/baxtersrobotkonstimponeradepajuryn.65446481.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/baxtersrobotkonstimponeradepajuryn.65446481.html Mon, 15 May 2017 09:13:32 +0200 Tekniska problem på Högskolan har inget samband med IT-attacken http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/tekniskaproblempahogskolanharingetsambandmeditattacken.65446460.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/tekniskaproblempahogskolanharingetsambandmeditattacken.65446460.html Thu, 11 May 2017 11:16:02 +0200 Gröna företagare på skolbänken http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/gronaforetagarepaskolbanken.65446450.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/gronaforetagarepaskolbanken.65446450.html Tue, 09 May 2017 09:51:40 +0200 Studentolympiad med korv och poesi http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/studentolympiadmedkorvochpoesi.65446442.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/studentolympiadmedkorvochpoesi.65446442.html Fri, 28 Apr 2017 09:38:08 +0200 Lokal näringslivsprofil tar över klubban i högskolestyrelsen http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/lokalnaringslivsprofiltaroverklubbanihogskolestyrelsen.65446430.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/lokalnaringslivsprofiltaroverklubbanihogskolestyrelsen.65446430.html Thu, 27 Apr 2017 16:01:33 +0200 Studentbarometern är en vägvisare framåt http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/studentbarometernarenvagvisareframat.65446428.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/studentbarometernarenvagvisareframat.65446428.html Fri, 21 Apr 2017 16:04:09 +0200 Så många har sökt till Högskolan i Halmstad i höst http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/samangaharsokttillhogskolanihalmstadihost.65446414.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/samangaharsokttillhogskolanihalmstadihost.65446414.html Fri, 21 Apr 2017 13:20:56 +0200 Kombinerar du elitidrott med högskolestudier? http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/kombinerarduelitidrottmedhogskolestudier.65446413.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/kombinerarduelitidrottmedhogskolestudier.65446413.html Wed, 19 Apr 2017 12:27:32 +0200 Workshop med kommunstyrelsen om Halmstads framtida utmaningar http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/workshopmedkommunstyrelsenomhalmstadsframtidautmaningar.65446407.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/workshopmedkommunstyrelsenomhalmstadsframtidautmaningar.65446407.html Tue, 18 Apr 2017 17:40:30 +0200 Minister aviserade varaktiga satsningar på utbildning och forskning http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/ministeraviseradevaraktigasatsningarpautbildningochforskning.65446406.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/ministeraviseradevaraktigasatsningarpautbildningochforskning.65446406.html Fri, 14 Apr 2017 08:00:00 +0200 Hackathon för smart miljö och delad kunskap http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/hackathonforsmartmiljoochdeladkunskap.65446403.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/hackathonforsmartmiljoochdeladkunskap.65446403.html Wed, 12 Apr 2017 11:11:13 +0200 Student- och doktorandombuden hjälper till när studenter får problem i sina studier http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/studentochdoktorandombudenhjalpertillnarstudenterfarproblemisinastudier.65446399.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/studentochdoktorandombudenhjalpertillnarstudenterfarproblemisinastudier.65446399.html Wed, 05 Apr 2017 10:38:58 +0200 Digital design och innovation-studenter fokuserar på integration och hållbarhet http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/digitaldesignochinnovationstudenterfokuserarpaintegrationochhallbarhet.65446385.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/digitaldesignochinnovationstudenterfokuserarpaintegrationochhallbarhet.65446385.html Mon, 27 Mar 2017 13:26:44 +0200 Många möten för framtiden när studenter och företag träffades under Arena Affärssystem http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/mangamotenforframtidennarstudenterochforetagtraffadesunderarenaaffarssystem.65446349.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/mangamotenforframtidennarstudenterochforetagtraffadesunderarenaaffarssystem.65446349.html Thu, 23 Mar 2017 11:33:33 +0100 SM-medaljer till idrottsstudenter på Högskolan http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/smmedaljertillidrottsstudenterpahogskolan.65446328.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/smmedaljertillidrottsstudenterpahogskolan.65446328.html Wed, 22 Mar 2017 09:06:37 +0100 Ett utmanande uppdrag mötte utbytesstudenter http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/ettutmanandeuppdragmotteutbytesstudenter.65446323.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/ettutmanandeuppdragmotteutbytesstudenter.65446323.html Wed, 22 Mar 2017 08:52:14 +0100 Offentlighetsprincipen i fokus vid journalistbesök http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/offentlighetsprincipenifokusvidjournalistbesok.65446322.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/offentlighetsprincipenifokusvidjournalistbesok.65446322.html Thu, 16 Mar 2017 15:34:41 +0100 Stephen Hwang utnämnd till ny rektor http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/stephenhwangutnamndtillnyrektor.65446267.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/stephenhwangutnamndtillnyrektor.65446267.html Thu, 16 Mar 2017 11:18:15 +0100 Följ med till framtidens klassrum http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/foljmedtillframtidensklassrum.65446308.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/foljmedtillframtidensklassrum.65446308.html Tue, 14 Mar 2017 13:01:47 +0100 Utbildningar för framtidens utmaningar – välkommen till Högskolan i Halmstad http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/utbildningarforframtidensutmaningarvalkommentillhogskolanihalmstad.65446300.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/utbildningarforframtidensutmaningarvalkommentillhogskolanihalmstad.65446300.html Mon, 13 Mar 2017 10:07:05 +0100 Bloggen Amerikaanalys tar in nya perspektiv och blickar framåt http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/bloggenamerikaanalystarinnyaperspektivochblickarframat.65446294.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/bloggenamerikaanalystarinnyaperspektivochblickarframat.65446294.html Fri, 10 Mar 2017 15:26:49 +0100 Professor lämnar sin tjänst efter många konflikter http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/professorlamnarsintjansteftermangakonflikter.65446293.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/professorlamnarsintjansteftermangakonflikter.65446293.html Mon, 06 Mar 2017 15:03:24 +0100 En tidslinje där besökaren tecknar framtiden http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/entidslinjedarbesokarentecknarframtiden.65446282.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/entidslinjedarbesokarentecknarframtiden.65446282.html Fri, 03 Mar 2017 09:12:00 +0100 Samlad information uppskattades vid öppet hus http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/samladinformationuppskattadesvidoppethus.65446277.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/samladinformationuppskattadesvidoppethus.65446277.html Wed, 01 Mar 2017 15:19:35 +0100 Hälsoinnovation i centrum i många projekt på Högskolan http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/halsoinnovationicentrumimangaprojektpahogskolan.65446270.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/halsoinnovationicentrumimangaprojektpahogskolan.65446270.html Thu, 23 Feb 2017 13:37:26 +0100 Högskolan summerar 2016 – ett år med fokus på kvalitet, samverkan och forskning http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/hogskolansummerar2016ettarmedfokuspakvalitetsamverkanochforskning.65446265.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/hogskolansummerar2016ettarmedfokuspakvalitetsamverkanochforskning.65446265.html Tue, 07 Feb 2017 14:40:00 +0100 Full aktivitet i Digitalt laborativt centrum http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/fullaktivitetidigitaltlaborativtcentrum.65446228.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/fullaktivitetidigitaltlaborativtcentrum.65446228.html Tue, 07 Feb 2017 14:02:56 +0100 Högskolan blev Hogwarts för en dag http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/hogskolanblevhogwartsforendag.65446238.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/hogskolanblevhogwartsforendag.65446238.html Wed, 25 Jan 2017 10:51:12 +0100 Ida Wahman vill värva studiekamrater som cirkelledare http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/idawahmanvillvarvastudiekamratersomcirkelledare.65446205.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/idawahmanvillvarvastudiekamratersomcirkelledare.65446205.html Wed, 18 Jan 2017 14:59:01 +0100 Halland rustar för framtidens vård http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/hallandrustarforframtidensvard.65446193.html http://www.hh.se/omhogskolan/aktuellt/nyheter/2017/hallandrustarforframtidensvard.65446193.html